Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa głowicy liniowej 5-12MHz kompatybilnej z aparatem do USG Bk Medical Flex Focus 400

Numer: EZ/214/114/2014

Data składania ofert: 2014-12-12

Data otwarcia ofert: 2014-12-12

nr sprawy EZ/214/114/2014                                                                          Krosno, dnia 04.12.2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa głowicy liniowej 5-12MHz kompatybilnej z aparatem do USG Bk Medical Flex Focus 400

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa głowicy liniowej 5-12MHz kompatybilnej z aparatem do USG Bk Medical Flex Focus 400

Termin realizacji zamówienia:

 

max. 6 tygodni licząc od podpisania umowy   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 12.12.2014 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

12.12.2014 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Ferdynand Wojtaszek  tel. 13 43 78 529

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Dostawa głowicy liniowej 5-12MHz kompatybilnej z aparatem do USG Bk Medical Flex Focus 400 - EZ/214/114/2014” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – załącznik asortymentowo cenowy 

Załącznik nr 3 – wzór umowy

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
wyjasnienia
wybór ofert