Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa - pomiary pól elektromagnetycznych oraz promieniowania rentgenowskiego w jednostkach ogranizacyjnych Szpitala w Krośnie

Numer: EZ/214/111/2014

Data składania ofert: 2014-12-22

Data otwarcia ofert: 2014-12-22

 

Krosno, dnia. 28.11.2014r.

 


 


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, Znak sprawy EZ/214/111/2014

tel. / fax 013-4378466 lub 216

email:rkarpinski@krosno.med.pl


 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:


 


 

Przedmiot zamówienia:


 

wykonanie usługi:

1.pomiar pól elektromagnetycznych

/ załącznik nr 1 /.

2.promieniowania rentgenowskiego

/załącznik nr 2 /.

 


 

Do obowiązków Wykonawcy należy:

-wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych i pomiarów dozymetrycznych promieniowania rentgenowskiego (załącznik nr 1)

dla celów BHP

-opracowanie sprawozdania z pomiarów wraz z ocenami i interpretacją (PEM)

-oznakowanie znakami ostrzegawczymi (PEM)

-w razie potrzeby wykonanie dokumentacji fotograficznej

-podać koszt każdorazowego dojazdu do Szpitala w Krośnie

ul Korczyńska 57


 

wykonanie usługi - okres 1 roku.

(każdorazowo do 14 dni od chwili zgłoszenia zlecenia -na fax lub e-mailem przez służby BHP).

Termin realizacji zamówienia:


 

Każdorazowo do 14 dni od zgłoszenia zlecenia (telefonicznie)

umowa obowiązuje od dnia podpisania przez 12 miesięcy

Miejsce wykonania zamówienia:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

Miejsce i termin złożenia oferty:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 22.12.2014 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:


 

22.12.2014 r. godz. 11:00

Warunki płatności:

płatność nastąpi przelewem w terminie 45 dni licząc od dnia otrzymania faktury.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Gł. spec. ds. BHP inż Małgorzata Makulska Pikul tel. kontaktowy 013 43 78 209

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Ryszard Karpiński

tel. 13 43 78 216


 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275 z dopiskiem : „ wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych i pomiarów dozymetrycznych promieniowania rentgenowskiego ”. EZ/214/111/2014 r. Nie otwierać w Sekretariacie.

Lub za pomocą faksu na nr: 13 43 78 216 lub e-mailem rkarpinski@krosno.med.pl


 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):


 

 1. Identyfikacja

 1. Nazwa wykonawcy

 2. Adres siedziby

 3. NIP

 4. KRS/EDG

 5. Nr r-ku bankowego


 

 1. Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 1. cenę netto

(słownie złotych )

 1. podatek VAT

(słownie złotych )

 1. cenę brutto

(słownie złotych )

 1. Oświadczenia dodatkowe

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia

 3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4. Oferuję gwarancję na okres (jeżeli dotyczy)

 5. Okres związania ofertą:

 6. Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

 7. Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 i 2

Załącznik nr 3 – wzór oferty

Załącznik nr 4- wzór umowy


 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
załącznik nr 1 i 2
załącznik nr 3
załącznik nr 4
zawiadomienie o wyborze