Zamówienie publiczne - szczegóły

zakup aparatów telefonicznych.

Numer: EZ/214/118/2014

Data składania ofert: 2014-12-30

Data otwarcia ofert: 2014-12-30

 

Krosno, dnia.05.12.2014r.r.

 


 


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, Znak sprawy EZ/214/118/2014

tel. / fax 013-4378497 lub 215

email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl


 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do zÅ‚ożenia oferty na zakup: aparatów stacjonarnych - bezprzewodowych


 

 


 

Przedmiot zamówienia:


 

aparatów stacjonarnych – bezprzewodowych szt 13


 


 


 

WyÅ›wietlacz monochromatyczny 1,4 cala. Książka telefoniczna z możliwoÅ›ciÄ… zapisu do 50 kontaktów. Funkcja identyfikacji abonenta wywoÅ‚ujÄ…cego (CLIP) . system gÅ‚oÅ›nomówiÄ…cy w sÅ‚uchawce. Przycisk przywoÅ‚ywania sÅ‚uchawki na bazie. Czas pracy przy standardowych akumulatorach NiMH do 18 godzin rozmów lub 170 godzin czuwania. W zestawie: zasilacz, baza, sÅ‚uchawki, 2 akumulatory AAA. Menu i instrukcja w jÄ™zyku polskim

Termin realizacji zamówienia:


 

do 14 dni liczÄ…c od dnia wysÅ‚ania zamówienia fax-em

Okres gwarancji:

(min. 24 miesięcy).

Miejsce wykonania zamówienia:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

Miejsce i termin złożenia oferty:


 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do 30.12.2014 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:


 

30 .12.2014 r. godz. 11:00

Warunki płatności:

płatność nastąpi przelewem w terminie min. 45 dni licząc od dnia otrzymania faktury.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – BartÅ‚omiej Prajsnar, tel. 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Ryszard KarpiÅ„ski

tel. 13 43 78 215


 

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275 z dopiskiem : :telefony stacjonarne- bezprzewodowe

EZ/214/118/2014 r. Nie otwierać w Sekretariacie.

Lub za pomocÄ… faksu na nr: 13 43 78 216 lub e-mailem rkarpinski@krosno.med.pl


 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala siÄ™ zależnie od przyjÄ™tych warunków udziaÅ‚u w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowieÅ„ umowy- katalog poniższy jest otwarty):


 

 1. Identyfikacja

 1. Nazwa wykonawcy

 2. Adres siedziby

 3. NIP

 4. KRS/EDG

 5. Nr r-ku bankowego


 

 1. Cena

OferujÄ™ wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 1. cenę netto zł

(słownie złotych )

 1. podatek VAT zł

(słownie złotych )

 1. cenę brutto zł

(słownie złotych )

 1. Oświadczenia dodatkowe

 1. OÅ›wiadczam, że zapoznaÅ‚em siÄ™ z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszÄ™ do niego zastrzeżeÅ„.

 2. Potwierdzam termin realizacji zamówienia

 3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4. Oferuję gwarancję na okres (jeżeli dotyczy)

 5. Okres zwiÄ…zania ofertÄ…:

 6. Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego zaÅ‚Ä…czam np. oryginaÅ‚y/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodnoÅ›ci, atestów, itp.

 7. Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2- wzór umowy


 


 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania