Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sukcesywną gazów medycznych oraz dzierżawę butli i zbiorników

Numer: EZ/215/02/2015

Data składania ofert: 2015-02-03

Data otwarcia ofert: 2015-02-03

Krosno: Dostawa sukcesywnÄ… gazów medycznych oraz dzierżawÄ™ butli i zbiorników EZ/215/02/2015
Numer ogłoszenia: 13388 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II , ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Dostawa sukcesywnÄ… gazów medycznych oraz dzierżawÄ™ butli i zbiorników EZ/215/02/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli i zbiorników. zgodnie z zaÅ‚Ä…cznikiem nr 2 do SIWZ i warunkami okreÅ›lonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Tlen medyczny ciekÅ‚y - dostawa zbiorników zamontowanych przy ul. KorczyÅ„skiej (zbiornik 11t) oraz ul. Grodzkiej (zbiornik 3t). 2) Tlen medyczny sprężony w butlach 1,08m3 i mniejszych dostawa do szpitala na ul. KorczyÅ„skÄ… - max 3 dni robocze, butle stalowe ZamawiajÄ…cego i aluminiowe Dostawcy 3) Tlen medyczny sprężony w butlach 1,6m3 dostawa do szpitala na ul. KorczyÅ„skÄ… - max 3 dni robocze, butle ZamawiajÄ…cego. 4) Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4m3 dostawa do szpitala na ul. KorczyÅ„skÄ… - max 3 dni robocze, butle ZamawiajÄ…cego. 5) Podtlenek azotu medyczny w butlach 7kg dostawa do szpitala przy ul. KorczyÅ„skiej - max 15 dni roboczych, butle ZamawiajÄ…cego. 6) Podtlenek azotu medyczny w butlach 28kg dostawa do szpitala przy ul. KorczyÅ„skiej - max 15 dni roboczych, butle ZamawiajÄ…cego. 7) Laparox C - dwutlenek wÄ™gla medyczny w butlach 7,5 kg dostawa do szpitala przy ul. KorczyÅ„skiej - max 3 dni robocze, butle Wykonawcy. 8) Laparox C - dwutlenek wÄ™gla medyczny w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. KorczyÅ„skiej - max 3 dni robocze, butle Wykonawcy. 9) Kriomax C - dwutlenek wÄ™gla medyczny w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. KorczyÅ„skiej - max 3 dni robocze, butle Wykonawcy. 10) Argon 5,0 - w butli 10 l dostawa do szpitala przy ul. KorczyÅ„skiej - max 3 dni robocze, butle ZamawiajÄ…cego. 11) Acetylen - butla 7 kg, dostawa do szpitala przy ul. KorczyÅ„skiej - max 3 dni robocze, butle Wykonawcy. 12) Powietrze sprężone - w butli 5 i 10l - butle ZamawiajÄ…cego 13) Azot ciekÅ‚y - dostawa cysternÄ… niskociÅ›nieniowÄ…, tankowany do Devara 20 l w szpitalu przy ul. Grodzkiej - max 3 dni robocze. Devary ZamawiajÄ…cego. 14) Azot ciekÅ‚y - dostawa cysternÄ… niskociÅ›nieniowÄ…, tankowany do zbiornika typu EuroCyl w szpitalu przy ul. KorczyÅ„skiej - max 3 dni robocze. Zbiornik Wykonawcy. 15) Mieszanka trójskÅ‚adnikowa w butlach 10 l (tolerancja gazu +/- 1%) dostawa do szpitala przy ul. KorczyÅ„skiej - max 15 dni roboczych, butle Wykonawcy. 16) Entonox w butlach 2,8m3 dostawa do szpitala przy ul. KorczyÅ„skiej - max 3 dni robocze, butle Wykonawcy 17) Dzierżawa zaworu dozujÄ…cego Entonox 1 szt, niewymagajÄ…cego sterylizacji po każdorazowym użyciu. 18) Dzierżawa stojak na butle Entonox 1 szt. 19) Ustniki jednorazowe Entonox. 100 sztuk w opakowaniu. 20) Dzierżawa butli stalowych Wykonawcy na gazy medyczne. 21) Dzierżawa butli aluminiowych medycznych ze zintegrowanym zaworem (Tlen medyczny i Entonox). 22) Dzierżawa butli stalowych na gazy techniczne i specjalne. 23) Dzierżawa zbiornika typu EuroCyl o pojemnoÅ›ci 600 - 1000 kg wraz z nalewakiem umożliwiajÄ…cym przelanie azotu do mniejszych zbiorników typu Devar, montaż i uruchomienie w szpitalu przy ul. KorczyÅ„skiej - max 1 tydzieÅ„ od podpisania umowy. 24) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemnoÅ›ci okoÅ‚o 3 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciÄ…gu tygodnia od podpisania umowy - odparowanie wÅ‚asne - nie wiÄ™ksze niż 0,42%/24 h - wysokość max - 4,20 m - szerokość z armaturÄ… max - 1,60 m 25) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemnoÅ›ci okoÅ‚o 11 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciÄ…gu tygodnia od podpisania umowy - odparowanie wÅ‚asne - nie wiÄ™ksze niż 0,30%/24 h - wysokość max - 6,00 m - szerokość z armaturÄ… max - 2,30 m. 26) Szkolenie pracowników ZamawiajÄ…cego w zakresie bezpiecznej obsÅ‚ugi urzÄ…dzeÅ„ i instalacji niepalnych gazów medycznych. Zakres tematyczny szkolenia winien obejmować, co najmniej: a. zapoznanie uczestników szkolenia z aktami prawnymi i zarzÄ…dzanie niepalnymi gazami medycznymi, prawo farmaceutyczny, dozór techniczny i legalizacja butli, wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci fizyczne i chemiczne gazów medycznych, b. bezpiecznÄ… obsÅ‚ugÄ™ urzÄ…dzeÅ„ i instalacji niepalnych gazów medycznych, wystÄ™pujÄ…ce zagrożenia podczas eksploatacji urzÄ…dzeÅ„ i instalacji c. omówienie budowy i dziaÅ‚ania wybranych urzÄ…dzeÅ„ (pokazy praktyczne) d. źródÅ‚a zasilania w niepalnych gazach medycznych. Instalacja rozprowadzajÄ…ca gazów medycznych, sygnalizacja alarmów klinicznych i eksploatacyjnych - wymagania, e. stacje redukcji do gazów medycznych, budowa, funkcje, f. stacja pomp próżni, stacje sprężarek powietrza do celów medycznych i technicznych Szkolenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie ZamawiajÄ…cego. Czas trwania szkolenia uczestników ma wynosić 8 godzin zegarowych w terminach uzgodnionych z ZamawiajÄ…cym z podziaÅ‚em na: - szkolenie dla personelu medycznego i technicznego z zakresu obejmujÄ…cego punkty od a) do c) - czas ok. 2 godzin, - szkolenie dla personelu technicznego z zakresu obejmujÄ…cego punkty od d) do f) - czas ok. 6 godzin. Przewidywana liczba uczestników szkolenia: 59 osoby - personel medyczny, 41 osób - personel techniczny Szkolenie winno zakoÅ„czyć siÄ™ wydaniem przez podmiot prowadzÄ…cy szkolenie zaÅ›wiadczenia (dla każdego uczestnika szkolenia) o ukoÅ„czeniu szkolenia, zgodnie z § 2 rozporzÄ…dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupeÅ‚niania przez osoby dorosÅ‚e wiedzy ogólnej, umiejÄ™tnoÅ›ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 27) PrzeglÄ…d instalacji wewnÄ™trznej gazów medycznych, wykonany przez podmiot uprawniony, posiadajÄ…cy Certyfikat PN-EN ISO 13485:2003+AC:2007 wraz z aprobatÄ… na DyrektywÄ™ 93/42/EEC o wyrobach medycznych zaÅ›wiadczajÄ…ce, że Wykonawca jest uprawniony do serwisowania medycznych instalacji gazowych. Zakres czynnoÅ›ci obejmuje sprawdzenie: - Inwentaryzacja elementów instalacji - Kontrola mechanicznego dziaÅ‚ania pkt poboru - Sprawdzenie szczelnoÅ›ci pkt poboru do gazów medycznych / odwodnienie VAC - Kontrole systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalnoÅ›ci - Badanie rurociÄ…gów na obecność zanieczyszczeÅ„ staÅ‚ych - Sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych - KontrolÄ™ szczelnoÅ›ci zaworów odcinajÄ…cych - Sprawdzenie osprzÄ™tu ruchomego (dozowniki, regulatory VAC, reduktory butlowe) - Wystawienie protokoÅ‚u pokontrolnego.

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 24.11.15.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiÄ…cach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) OÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych (którego wzór stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do siwz); 2) kopia ważnego zezwolenia GÅ‚ównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku skÅ‚adania oferty na leki psychotropowe i odurzajÄ…ce - odpowiednio wymagane zezwolenie; 3) kopia ważnego zezwolenia GÅ‚ównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcÄ…; 4) w przypadku Wykonawcy prowadzÄ…cego skÅ‚ad konsygnacyjny - kopia zezwolenia na prowadzenie skÅ‚adu konsygnacyjnego zawierajÄ…ce uprawnienie przyznane przez GÅ‚ównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi;

 • III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zÅ‚oży oÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych oraz w zakresie posiadania wiedzy i doÅ›wiadczenia Wykonawca musi wykazać, iż w ciÄ…gu ostatnich 3 lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert lub w okresie dziaÅ‚alnoÅ›ci - jeżeli jest krótszy niż 3 lata, zrealizowaÅ‚ należycie, co najmniej jedno zamówienie polegajÄ…ce na dostawie gazów medycznych, o wartoÅ›ci brutto co najmniej: 500 000,00 zÅ‚ - i potwierdzi ten fakt wykazem wykonanych dostaw, o którym mowa w pkt 2 w kolumnie nastÄ™pnej obok wraz z dokumentami potwierdzajÄ…cymi, że dostawy te zostaÅ‚y wykonane należycie.

 • III.3.3) PotencjaÅ‚ techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnieÅ„ do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania, w szczególnoÅ›ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, gÅ‚ównych dostaw lub usÅ‚ug, w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane, oraz zaÅ‚Ä…czeniem dowodów, czy zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  A) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadajÄ… wymaganiom okreÅ›lonym przez zamawiajÄ…cego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi w tej mierze wymogami prawnymi ZamawiajÄ…cy żąda nastÄ™pujÄ…cych dokumentów: A1)W celu potwierdzenia, że Wykonawca na zaoferowane produkty lecznicze (tlen medyczny ciekÅ‚y, tlen medyczny sprężony, podtlenek azotu medyczny,) posiada dokumenty zgodne z ustawÄ… Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 wrzeÅ›nia 2001 roku (Dz. U. Nr 126 z późn. zm.). oraz aktualnie obowiÄ…zujÄ…cÄ… monografiÄ… Farmakopea Polska VIII 1) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego - dla każdego z wymienionych produktów - wydane przez Ministra Zdrowia wraz ze SpecyfikacjÄ… Produktu - w celu potwierdzenia speÅ‚nienia przez oferowany produkt leczniczy wymagaÅ„ monografii farmakopei polskiej (obowiÄ…zuje Farmakopea Polska VIII) 2) Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez GÅ‚ównego Inspektora Farmaceutycznego - dotyczy tylko produktów leczniczych wytwarzanych bezpoÅ›rednio przez WykonawcÄ™. W celu potwierdzenia, że Wykonawca na zaoferowane wyroby medyczne (Kriomax C dwutlenek wÄ™gla medyczny do krioterapii, Laparox C dwutlenek wÄ™gla medyczny do laparoskopii) posiada dokumenty zgodne z UstawÄ… o Wyrobach Medycznych: 1) DeklaracjÄ™ zgodnoÅ›ci z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices oraz normÄ… zharmonizowanÄ… PN-EN ISO 13485:2004 - dla każdego z wyrobów, 2) Certyfikat wystawiony przez jednostkÄ™ notyfikowanÄ… potwierdzajÄ…cy speÅ‚nienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów medycznych - dla każdego z wyrobów, 3) Potwierdzenie zÅ‚ożenia dokumentacji rejestracyjnej wyrobu lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, potwierdzonego przez urzÄ…d Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dla każdego z wyrobów ZaÅ›wiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakoÅ›ci potwierdzajÄ…ce, że pozostaÅ‚e oferowane gazy (techniczne) bÄ™dÄ…ce przedmiotem zamówienia odpowiadajÄ… okreÅ›lonym normom lub specyfikacjom technicznym. A.2) karty charakterystyki przedmiotu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - TERMIN DOSTAWY (Zamówienia czÄ…stkowego) - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególnoÅ›ci dopuszczalne sÄ… zmiany: a) korzystne dla ZamawiajÄ…cego w tym, przewidujÄ…ce niższÄ… cenÄ™ udzielonego zamówienia niż wynikajÄ…ca z treÅ›ci oferty bÄ…dź szerszy zakres zobowiÄ…zania wykonawcy lub ksztaÅ‚tujÄ…ce w sposób korzystniejszy niż wynikaÅ‚o by to z treÅ›ci oferty sposób zapÅ‚aty za udzielone zamówienie, w szczególnoÅ›ci w ratach zamiast jednorazowej pÅ‚atnoÅ›ci lub w wiÄ™kszej ich liczbie, bÄ…dź przewidujÄ…ce dÅ‚uższy termin zapÅ‚aty. b) przewidujÄ…ce dÅ‚uższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okolicznoÅ›ci których nie można byÅ‚o przewidzieć jak: DziaÅ‚anie siÅ‚y wyższej uniemożliwiajÄ…cej wykonanie umowy w okreÅ›lonym umowÄ… terminie. Strony przyjmujÄ… do zastosowania w niniejszej umowie nastÄ™pujÄ…cÄ… definicjÄ™ siÅ‚y wyższej: SiÅ‚a wyższa to zdarzenie lub poÅ‚Ä…czenie zdarzeÅ„ obiektywnie niezależnych do stron, które zasadniczo i istotnie utrudniajÄ…c wykonywanie części lub caÅ‚oÅ›ci zobowiÄ…zaÅ„ wynikajÄ…cych z umowy, których strony nie mogÅ‚y przewidzieć i którym nie mogÅ‚y zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziaÅ‚ać poprzez dziaÅ‚anie z należytÄ… starannoÅ›ciÄ… ogólnie przewidzianÄ… dla cywilnoprawnych stosunków zobowiÄ…zaniowych. c) Zmiana stawki podatku VAT d) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w drodze odrÄ™bnej umowy zamówieÅ„ powiÄ…zanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszajÄ…cej konieczność skoordynowania prac i uwzglÄ™dnienia wzajemnych powiÄ…zaÅ„. e) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez dajÄ…ce siÄ™ przypisać ZamawiajÄ…cemu, personelowi ZamawiajÄ…cego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez ZamawiajÄ…cego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: krosno.med.pl
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, DziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia pok. 101.

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 03.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 275..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie


 Załączniki:
SIWZ
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Wzór umowy
wybór ofert