Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sukcesywną gazów medycznych oraz dzierżawę butli i zbiorników

Numer: EZ/215/02/2015

Data składania ofert: 2015-02-03

Data otwarcia ofert: 2015-02-03

Krosno: Dostawa sukcesywną gazów medycznych oraz dzierżawę butli i zbiorników EZ/215/02/2015
Numer ogłoszenia: 13388 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II , ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sukcesywną gazów medycznych oraz dzierżawę butli i zbiorników EZ/215/02/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych oraz dzierżawa butli i zbiorników. zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ i warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Tlen medyczny ciekły - dostawa zbiorników zamontowanych przy ul. Korczyńskiej (zbiornik 11t) oraz ul. Grodzkiej (zbiornik 3t). 2) Tlen medyczny sprężony w butlach 1,08m3 i mniejszych dostawa do szpitala na ul. Korczyńską - max 3 dni robocze, butle stalowe Zamawiającego i aluminiowe Dostawcy 3) Tlen medyczny sprężony w butlach 1,6m3 dostawa do szpitala na ul. Korczyńską - max 3 dni robocze, butle Zamawiającego. 4) Tlen medyczny sprężony w butlach 6,4m3 dostawa do szpitala na ul. Korczyńską - max 3 dni robocze, butle Zamawiającego. 5) Podtlenek azotu medyczny w butlach 7kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej - max 15 dni roboczych, butle Zamawiającego. 6) Podtlenek azotu medyczny w butlach 28kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej - max 15 dni roboczych, butle Zamawiającego. 7) Laparox C - dwutlenek węgla medyczny w butlach 7,5 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej - max 3 dni robocze, butle Wykonawcy. 8) Laparox C - dwutlenek węgla medyczny w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej - max 3 dni robocze, butle Wykonawcy. 9) Kriomax C - dwutlenek węgla medyczny w butlach 26 kg dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej - max 3 dni robocze, butle Wykonawcy. 10) Argon 5,0 - w butli 10 l dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej - max 3 dni robocze, butle Zamawiającego. 11) Acetylen - butla 7 kg, dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej - max 3 dni robocze, butle Wykonawcy. 12) Powietrze sprężone - w butli 5 i 10l - butle Zamawiającego 13) Azot ciekły - dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do Devara 20 l w szpitalu przy ul. Grodzkiej - max 3 dni robocze. Devary Zamawiającego. 14) Azot ciekły - dostawa cysterną niskociśnieniową, tankowany do zbiornika typu EuroCyl w szpitalu przy ul. Korczyńskiej - max 3 dni robocze. Zbiornik Wykonawcy. 15) Mieszanka trójskładnikowa w butlach 10 l (tolerancja gazu +/- 1%) dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej - max 15 dni roboczych, butle Wykonawcy. 16) Entonox w butlach 2,8m3 dostawa do szpitala przy ul. Korczyńskiej - max 3 dni robocze, butle Wykonawcy 17) Dzierżawa zaworu dozującego Entonox 1 szt, niewymagającego sterylizacji po każdorazowym użyciu. 18) Dzierżawa stojak na butle Entonox 1 szt. 19) Ustniki jednorazowe Entonox. 100 sztuk w opakowaniu. 20) Dzierżawa butli stalowych Wykonawcy na gazy medyczne. 21) Dzierżawa butli aluminiowych medycznych ze zintegrowanym zaworem (Tlen medyczny i Entonox). 22) Dzierżawa butli stalowych na gazy techniczne i specjalne. 23) Dzierżawa zbiornika typu EuroCyl o pojemności 600 - 1000 kg wraz z nalewakiem umożliwiającym przelanie azotu do mniejszych zbiorników typu Devar, montaż i uruchomienie w szpitalu przy ul. Korczyńskiej - max 1 tydzień od podpisania umowy. 24) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 3 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy - odparowanie własne - nie większe niż 0,42%/24 h - wysokość max - 4,20 m - szerokość z armaturą max - 1,60 m 25) Dzierżawa zbiornika kriogenicznego o pojemności około 11 ton, wyposażonego w system telemetrii, montaż przy ul. Grodzkiej w ciągu tygodnia od podpisania umowy - odparowanie własne - nie większe niż 0,30%/24 h - wysokość max - 6,00 m - szerokość z armaturą max - 2,30 m. 26) Szkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie bezpiecznej obsługi urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych. Zakres tematyczny szkolenia winien obejmować, co najmniej: a. zapoznanie uczestników szkolenia z aktami prawnymi i zarządzanie niepalnymi gazami medycznymi, prawo farmaceutyczny, dozór techniczny i legalizacja butli, właściwości fizyczne i chemiczne gazów medycznych, b. bezpieczną obsługę urządzeń i instalacji niepalnych gazów medycznych, występujące zagrożenia podczas eksploatacji urządzeń i instalacji c. omówienie budowy i działania wybranych urządzeń (pokazy praktyczne) d. źródła zasilania w niepalnych gazach medycznych. Instalacja rozprowadzająca gazów medycznych, sygnalizacja alarmów klinicznych i eksploatacyjnych - wymagania, e. stacje redukcji do gazów medycznych, budowa, funkcje, f. stacja pomp próżni, stacje sprężarek powietrza do celów medycznych i technicznych Szkolenie odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Czas trwania szkolenia uczestników ma wynosić 8 godzin zegarowych w terminach uzgodnionych z Zamawiającym z podziałem na: - szkolenie dla personelu medycznego i technicznego z zakresu obejmującego punkty od a) do c) - czas ok. 2 godzin, - szkolenie dla personelu technicznego z zakresu obejmującego punkty od d) do f) - czas ok. 6 godzin. Przewidywana liczba uczestników szkolenia: 59 osoby - personel medyczny, 41 osób - personel techniczny Szkolenie winno zakończyć się wydaniem przez podmiot prowadzący szkolenie zaświadczenia (dla każdego uczestnika szkolenia) o ukończeniu szkolenia, zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216). 27) Przegląd instalacji wewnętrznej gazów medycznych, wykonany przez podmiot uprawniony, posiadający Certyfikat PN-EN ISO 13485:2003+AC:2007 wraz z aprobatą na Dyrektywę 93/42/EEC o wyrobach medycznych zaświadczające, że Wykonawca jest uprawniony do serwisowania medycznych instalacji gazowych. Zakres czynności obejmuje sprawdzenie: - Inwentaryzacja elementów instalacji - Kontrola mechanicznego działania pkt poboru - Sprawdzenie szczelności pkt poboru do gazów medycznych / odwodnienie VAC - Kontrole systemów alarmowych w zakresie ich funkcjonalności - Badanie rurociągów na obecność zanieczyszczeń stałych - Sprawdzenie nastawy zaworów nadmiarowych - Kontrolę szczelności zaworów odcinających - Sprawdzenie osprzętu ruchomego (dozowniki, regulatory VAC, reduktory butlowe) - Wystawienie protokołu pokontrolnego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.11.15.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz); 2) kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku składania oferty na leki psychotropowe i odurzające - odpowiednio wymagane zezwolenie; 3) kopia ważnego zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych jeżeli Wykonawca jest wytwórcą; 4) w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład konsygnacyjny - kopia zezwolenia na prowadzenie składu konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami leczniczymi;

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca musi wykazać, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub w okresie działalności - jeżeli jest krótszy niż 3 lata, zrealizował należycie, co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie gazów medycznych, o wartości brutto co najmniej: 500 000,00 zł - i potwierdzi ten fakt wykazem wykonanych dostaw, o którym mowa w pkt 2 w kolumnie następnej obok wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  A) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów: A1)W celu potwierdzenia, że Wykonawca na zaoferowane produkty lecznicze (tlen medyczny ciekły, tlen medyczny sprężony, podtlenek azotu medyczny,) posiada dokumenty zgodne z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. Nr 126 z późn. zm.). oraz aktualnie obowiązującą monografią Farmakopea Polska VIII 1) Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego - dla każdego z wymienionych produktów - wydane przez Ministra Zdrowia wraz ze Specyfikacją Produktu - w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany produkt leczniczy wymagań monografii farmakopei polskiej (obowiązuje Farmakopea Polska VIII) 2) Zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego - dotyczy tylko produktów leczniczych wytwarzanych bezpośrednio przez Wykonawcę. W celu potwierdzenia, że Wykonawca na zaoferowane wyroby medyczne (Kriomax C dwutlenek węgla medyczny do krioterapii, Laparox C dwutlenek węgla medyczny do laparoskopii) posiada dokumenty zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych: 1) Deklarację zgodności z wymogami zasadniczymi Dyrektywy Rady 93/42/EEC Medical Devices oraz normą zharmonizowaną PN-EN ISO 13485:2004 - dla każdego z wyrobów, 2) Certyfikat wystawiony przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający spełnienie dyrektywy 93/42/EEC w zakresie wytwarzania oferowanych wyrobów medycznych - dla każdego z wyrobów, 3) Potwierdzenie złożenia dokumentacji rejestracyjnej wyrobu lub wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych i Podmiotów Odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu, potwierdzonego przez urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - dla każdego z wyrobów Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że pozostałe oferowane gazy (techniczne) będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym. A.2) karty charakterystyki przedmiotu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - TERMIN DOSTAWY (Zamówienia cząstkowego) - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: a) korzystne dla Zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. b) przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć jak: Działanie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym umową terminie. Strony przyjmują do zastosowania w niniejszej umowie następującą definicję siły wyższej: Siła wyższa to zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych do stron, które zasadniczo i istotnie utrudniając wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych. c) Zmiana stawki podatku VAT d) Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku realizacji w drodze odrębnej umowy zamówień powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań. e) zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanej przez dające się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: krosno.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pok. 101.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, sekretariat pokój 275..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 Załączniki:
SIWZ
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Wzór umowy
wybór ofert