Zamówienie publiczne - szczegóły

Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania Infomedica

Numer: EZ/216/01/2015

Data składania ofert: 2015-01-27

Data otwarcia ofert: 2015-01-27

Krosno: Objęcie nadzorem autorskim oprogramowania Infomedica nr postępowania EZ/216/01/2015
Numer ogłoszenia: 13804 - 2015; data zamieszczenia: 20.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: objęcie nadzorem autorskim oprogramowania Infomedica nr postępowania EZ/216/01/2015.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: objęcie nadzorem autorskim oprogramowania Infomedica.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.26.70.00-4.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Wykonawca posiada autorskie prawa majątkowe do oprogramowania aplikacyjnego, którego dotyczą niniejsze negocjacje. Oprogramowanie Aplikacyjne, którego dotyczy niniejsze zamówienie jest chronione prawem autorskim wynikającym z przepisów ustawy z dnia 14 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83)

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Asseco Poland S.A., Ul. Olchowa 14, 35-322 Rzeszów, kraj/woj. podkarpackie


 Załączniki: