Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa poleasingowych zestawów komputerowych

Numer: EZ/214/16/2015

Data składania ofert: 2015-03-23

Data otwarcia ofert: 2015-03-23

…………………………………..…………………                                      Krosno, dnia       10 marca  2015 r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                    

Znak sprawy EZ/214/16/2015                                                                                                     www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę poleasingowych zestawów komputerowych

Przedmiot zamówienia:

Dostawę poleasingowych zestawów komputerowych

Termin realizacji zamówienia:

 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar ciągu 10 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 23.03.2015 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

23.03.2015 r. godz. 11:15 - pokój 101

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury

Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychJarosław Kosztyła , tel. -13 43 78 368

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –   mgr Daniel Nowak  tel. 13 4378497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta –  dostawa poleasingowych zestawów komputerowych EZ/214/ 16/2015”

z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie.

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
wzór umowy 18 marca 2015
Wyjaśnienia
Zmiana wyjaśnień
wybór ofert