Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu kolejkowego do rejestracji

Numer: EZ/214/17/2015

Data składania ofert: 2015-03-20

Data otwarcia ofert: 2015-03-20

nr sprawy EZ/214/17/2015                                                                                             Krosno, dnia 12.03.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu kolejkowego do rejestracji

 

Przedmiot zamówienia:

W ramach niniejszego zamówienia  Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego w terminie max. do 4 tygodni od dnia podpisania umowy następujących świadczeń:

a)       dostarczenia własnym transportem  i na własne ryzyko przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego

b)       rozładunku przedmiotu umowy ze środka transportu oraz ich przetransportowania [wniesienia] do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, rozpakowania z opakowań oraz montażu.

c)       wdrożenia systemu

d)       przeszkolenia personelu Zamawiającego z obsługi przedmiotu umowy

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z złącznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

 

max. 4 tygodni licząc od podpisania umowy   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do  20.03.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

20.03.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Informacje dodatkowe

Zamawiający posiada program firmy Asseco AMMS wersja 5.16. (między innymi moduł rejestracja). Zamawiający pokryje koszty upgrade`u.

Zamawiający pokryje koszty dodatkowych licencji i opłat wynikający z konieczności integracji z posiadanym systemem.

Pacjenci będą informowani poprzez istniejące wyświetlacze, które nie są zintegrowane z systemem kolejkowym.

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Michał Szuwart   tel. 13 43 78 368

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

 

 

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Dostawa montaż oraz wdrożenie systemu kolejkowego do rejestracji, EZ/214/17/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2  – wzór umowy

Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
opis przedmiotu zamówienia
Wyjaśnienia
Uniewaznienie