Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa znaków drogowych i tabliczek

Numer: EZ/214/20/2015

Data składania ofert: 2015-04-01

Data otwarcia ofert: 2015-04-01

…………………………………..…………………                                              Krosno, dnia       19 marca  2015 r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                   

Znak sprawy EZ/214/20/2015                                                                                                       www.krosno.med.pl

sezam.szpital@krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę znaków drogowych i tabliczek

Przedmiot zamówienia:

Dostawa  znaków drogowych i tabliczek

Termin realizacji zamówienia:

 

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar w ciągu 7 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 01.04.2015 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

01.04.2015 r. godz. 11:15 - pokój 101

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury

Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychEmil Eustachiewicz  tel. -13 43 78 213/

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –   mgr Daniel Nowak  tel. 13 4378497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta –  dostawa znaków drogowych i tabliczek  EZ/214/ 20/2015”

z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie.

Ofertę można tez przesłać na adres e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – zestawienie asortymentu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
Wyjaśnienia