Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa i montaż oraz wdrożenie systemu kolejkowego do rejestracji

Numer: EZ/214/23/2015

Data składania ofert: 2015-04-10

Data otwarcia ofert: 2015-04-10

nr sprawy EZ/214/23/2015                                                                                             Krosno, dnia 01.04.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu kolejkowego do rejestracji

 

Przedmiot zamówienia:

W ramach niniejszego zamówienia  Wykonawca, zobowiÄ…zany jest do speÅ‚nienia na rzecz ZamawiajÄ…cego w terminie max. do 4 tygodni od dnia podpisania umowy nastÄ™pujÄ…cych Å›wiadczeÅ„:

a)       dostarczenia wÅ‚asnym transportem  i na wÅ‚asne ryzyko przedmiotu umowy do siedziby ZamawiajÄ…cego

b)       rozÅ‚adunku przedmiotu umowy ze Å›rodka transportu oraz ich przetransportowania [wniesienia] do pomieszczeÅ„ wskazanych przez ZamawiajÄ…cego, rozpakowania z opakowaÅ„ oraz montażu.

c)       wdrożenia systemu

d)       przeszkolenia personelu ZamawiajÄ…cego z obsÅ‚ugi przedmiotu umowy

Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z zÅ‚Ä…cznikiem nr 3 do Zapytania ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

 

max. 4 tygodni liczÄ…c od podpisania umowy   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. KorczyÅ„ska 57 Termin zÅ‚ożenia oferty do  10.04.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

10.04.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Informacje dodatkowe

Zamawiający posiada program firmy Asseco AMMS wersja 5.16. (między innymi moduł rejestracja).

Pacjenci bÄ™dÄ… informowani poprzez istniejÄ…ce wyÅ›wietlacze, które nie sÄ… zintegrowane z systemem kolejkowym.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: JarosÅ‚aw KosztyÅ‚a, PaweÅ‚ Pernal  tel. 13 43 78 368

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

Sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Dostawa montaż oraz wdrożenie systemu kolejkowego do rejestracji, EZ/214/23/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2  – wzór umowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
opis przedmiotu zamówienia
Wzór umowy
Wyjaśnienia