Zamówienie publiczne - szczegóły

administrowanie systemem szpitalnym InfoMedica,

Numer: EZ/214/24/2015

Data składania ofert: 2015-04-09

Data otwarcia ofert: 2015-04-09

nr sprawy EZ/214/24/2015                                                                             Krosno, dnia 02.04.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

administrowanie systemem szpitalnym InfoMedica,

 

Przedmiot zamówienia:

Administrowanie systemem szpitalnym InfoMedica,

Termin realizacji zamówienia:

 

3 miesiące  licząc od podpisania umowy   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 09.04.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

09.04.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Jarosław Kosztyła, Paweł Pernal   tel. 13 43 78 368

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Administrowanie systemem szpitalnym InfoMedica

EZ/214/24/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2  – załącznik asortymentowo cenowy  

Załącznik nr 3 – wzór umowy

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Zapytanie ofertowe
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
umowa
wybór ofert