Zamówienie publiczne - szczegóły

Przegląd roczny – sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, przewodów i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Numer: EZ/214/25/2015

Data składania ofert: 2015-04-21

Data otwarcia ofert: 2015-04-21

nr sprawy EZ/214/25/2015                                                                                             Krosno, dnia 07.04.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Przegląd roczny – sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, przewodów i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

 

Przedmiot zamówienia:

a)       I etap – w ramach przeglądu rocznego – sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, przewodów i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach A+E, B, C, D+Apteka, H+G, Kuchnia, Kotłownia, Pralnia, Budynek Anatomii Patologicznej, Budynek Poradni Chorób Zakaźnych Oddziału Odwykowego i Poradni Odwykowej+Hydrofornia, Budynek Warsztatu Samochodowego, Budynek Oddziału Paliatywnego, Budynek Magazynu Odpadów Medycznych, Budynek Archiwum, Budynek Portierni z chlorownią i budynek Portiernia, budynek Bloku Operacyjnego wraz z OIOM oraz Centralną Sterylizacją zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

b)       II etap – w ramach przeglądu obiektów wielkopowierzchniowych, półrocznych - sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, przewodów i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych – budynki A+E, D+Apteka zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego .

Termin realizacji zamówienia:

 

a)     I etap do dnia 20 maja 2015 r.,

b)     II etap do dnia 20 listopada 2015 r.

 

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do  21.04.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

21.04.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Marian Penar  tel. 13 43 78 213/208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

 

 

 

 

 

 

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Przegląd roczny – sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, przewodów i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

EZ/214/25/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2  – wykaz przewodów kominowych i połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych

Załącznik nr 3 – wzór umowy  

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
Wybór ofert