Zamówienie publiczne - szczegóły

Przeglądy sanitarne budynków - (c.o,, c.w.u, wentylacja mechaniczna, gaz ziemny, gazy medyczne, wod-kan)

Numer: EZ/214/29/2015

Data składania ofert: 2015-04-27

Data otwarcia ofert: 2015-04-27

                  Krosno, dnia 20.04. 2015

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                   

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / 13-4378 227 lub fax 13-4378  497                                                                                    
nr sprawy EZ/214/29/2015

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:  przeglądy  sanitarne budynków - (c.o,, c.w.u, wentylacja  mechaniczna, gaz ziemny, gazy  medyczne, wod-kan).

 

Przedmiot zamówienia:

Przeglądy  sanitarne budynków - (c.o, c.w.u, wentylacja  mechaniczna, gaz ziemny, gazy  medyczne, wod-kan).

Termin realizacji zamówienia:

 

Wykonawca wykona 1 etap przedmiot umowy w terminie do dnia 24 maja 2015 r. oraz 2 etap przedmiot umowy w terminie do dnia 20 listopada 2015 r.

 

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 27. 04. 2015 r.  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

27.04. 2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Bartłomiej Prajsnar  tel. 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –      Daniel Nowak  telefon  13  43  78  227

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

„Oferta –  przeglądy budynków (c.o., c.w.u., wentylacja mechaniczna, gaz ziemny, gazy medyczne, wod-kan.) EZ/214/29/2015 

 z dopiskiem    „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2  - zestawienie budynków  

Załącznik nr 3 – wzór umowy

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
wykaz budynków
Wzór umowy
wybór ofert