Zamówienie publiczne - szczegóły

Udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 54 miesięcy w wysokości 5 milionów złotych

Numer: EZ/215/57/215

Data składania ofert: 2015-06-02

Data otwarcia ofert: 2015-06-02

Krosno: Udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 56 miesięcy w wysokości 5 milionów złotych - EZ/215/57/2015
Numer ogłoszenia: 107260 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II , ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 56 miesięcy w wysokości 5 milionów złotych - EZ/215/57/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 56 miesięcy wysokości 5 000.000,00 zł( pięć milionów złotych ) na spłatę zobowiązań wymagalnych. a) Uruchomienie kredytu lub pożyczki w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy tj. 15 czerwca 2015 roku. b) Okres kredytowania obejmuje 56 miesięcy od daty podpisania umowy. c) Okres karencji w spłacie kapitału 6 miesięcy, d) W okresie karencji płacone są odsetki w ostatnim dniu roboczym miesiąca, e) Zabezpieczenie kredytu: cesja umowy z NFZ- umowa na lecznictwo stacjonarne. Cesja zostanie dostarczona w dniu podpisania umowy, f) Okresem obrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy, g) Prowizja 0%, h) Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów, i) Zmiany oprocentowania kredytu następują w trybie miesięcznym, poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia wartość WIBOR 1M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedniego . Stawka WIBOR 1M zaokrąglona jest do dwóch miejsc po przecinku i powiększona o stałą marżę Banku. ( dla celu jednolitej wyceny oferty przyjmuje się , że WIBOR z dnia 15.05.2015 roku j) Zmienione oprocentowanie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca, k) Do obliczania wysokości oprocentowania należnego z tytułu udzielenia kredytu przyjmuje się, że rok obrachunkowy liczy 360 dni, l) Kredyt lub pożyczka plus odsetki spłacane będą w równych ratach kapitałowych w ostatnim dniu roboczym miesiąca,.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: krosno.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój 101.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, sekretariat pokój 275.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik nr 4 (dane finansowe za rok 2014) oraz załącznik nr 5 (Dane finansowe za rok 2014) dostępne na wniosek u Zamawiajacego

 

 

Numer ogłoszenia: 113178 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 107260 - 2015 data 08.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1.
 • W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 56 miesięcy w wysokości 5 milionów złotych - EZ/215/57/2015..
 • W ogłoszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 54 miesięcy w wysokości 5 milionów złotych - EZ/215/57/2015..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 56 miesięcy wysokości 5 000.000,00 zł( pięć milionów złotych ) na spłatę zobowiązań wymagalnych. a) Uruchomienie kredytu lub pożyczki w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy tj. 15 czerwca 2015 roku. b) Okres kredytowania obejmuje 56 miesięcy od daty podpisania umowy. c) Okres karencji w spłacie kapitału 6 miesięcy, d) W okresie karencji płacone są odsetki w ostatnim dniu roboczym miesiąca, e) Zabezpieczenie kredytu: cesja umowy z NFZ- umowa na lecznictwo stacjonarne. Cesja zostanie dostarczona w dniu podpisania umowy, f) Okresem obrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy, g) Prowizja 0%, h) Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów, i) Zmiany oprocentowania kredytu następują w trybie miesięcznym, poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia wartość WIBOR 1M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedniego . Stawka WIBOR 1M zaokrąglona jest do dwóch miejsc po przecinku i powiększona o stałą marżę Banku. ( dla celu jednolitej wyceny oferty przyjmuje się , że WIBOR z dnia 15.05.2015 roku j) Zmienione oprocentowanie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca, k) Do obliczania wysokości oprocentowania należnego z tytułu udzielenia kredytu przyjmuje się, że rok obrachunkowy liczy 360 dni, l) Kredyt lub pożyczka plus odsetki spłacane będą w równych ratach kapitałowych w ostatnim dniu roboczym miesiąca,.
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 54 miesięcy wysokości 5 000.000,00 zł( pięć milionów złotych ) na spłatę zobowiązań wymagalnych. a) Uruchomienie kredytu lub pożyczki w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy tj. 15 czerwca 2015 roku. b) Okres kredytowania obejmuje 56 miesięcy od daty podpisania umowy. c) Okres karencji w spłacie kapitału 6 miesięcy, d) W okresie karencji płacone są odsetki w ostatnim dniu roboczym miesiąca, e) Zabezpieczenie kredytu: cesja umowy z NFZ- umowa na lecznictwo stacjonarne. Cesja zostanie dostarczona w dniu podpisania umowy, f) Okresem obrachunkowym jest miesiąc kalendarzowy, g) Prowizja 0%, h) Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów, i) Zmiany oprocentowania kredytu następują w trybie miesięcznym, poprzez zmianę stawki WIBOR 1M, obliczanej jako średnia wartość WIBOR 1M z ostatnich dziesięciu dni roboczych miesiąca poprzedniego . Stawka WIBOR 1M zaokrąglona jest do dwóch miejsc po przecinku i powiększona o stałą marżę Banku. ( dla celu jednolitej wyceny oferty przyjmuje się , że WIBOR z dnia 15.05.2015 roku j) Zmienione oprocentowanie obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiąca, k) Do obliczania wysokości oprocentowania należnego z tytułu udzielenia kredytu przyjmuje się, że rok obrachunkowy liczy 360 dni, l) Kredyt lub pożyczka plus odsetki spłacane będą w równych ratach kapitałowych w ostatnim dniu roboczym miesiąca,.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, sekretariat pokój 275..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, sekretariat pokój 275..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.
 • W ogłoszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 56..
 • W ogłoszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 54

 

 

Numer ogłoszenia: 126470 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 107260 - 2015 data 08.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, sekretariat pokój 275.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, sekretariat pokój 275

 

 


 

 


 Załączniki:
SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Załącznik nr 6- umowa na lecznictwo stacjonarne
Formularz ofertowy 14 maja
Plan strategiczny - rozdziały I, V i VI
SIWZ z dnia 14 maja 2015 roku
Wyjasnienie 14 maja 2015
załącznik 2 oświadczenie z 22 - 14 maja 2015
załącznik nr 3 oświadczenie z 24 - 14 maja 2015
SIWZ 21 maja 2015
wyjasnienie 21 maja 2015
wyjaśnienia 26 maja
wyjaśnienia
wyjaśnienia z 26 maja II
kredyty i pożyczki wersja 26 maja
opinia bankowa
SIWZ z dnia 27 maja 2015 roku
opinia bankowa II
opinia bankowa III
Wybór ofert