Zamówienie publiczne - szczegóły

Udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 54 miesięcy w wysokości 5 milionów złotych

Numer: EZ/215/57/215

Data składania ofert: 2015-06-02

Data otwarcia ofert: 2015-06-02

Krosno: Udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 56 miesiÄ™cy w wysokoÅ›ci 5 milionów zÅ‚otych - EZ/215/57/2015
Numer ogłoszenia: 107260 - 2015; data zamieszczenia: 08.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usÅ‚ugi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II , ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 56 miesiÄ™cy w wysokoÅ›ci 5 milionów zÅ‚otych - EZ/215/57/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi.

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 56 miesiÄ™cy wysokoÅ›ci 5 000.000,00 zÅ‚( pięć milionów zÅ‚otych ) na spÅ‚atÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ wymagalnych. a) Uruchomienie kredytu lub pożyczki w ciÄ…gu 7 dni od daty podpisania umowy tj. 15 czerwca 2015 roku. b) Okres kredytowania obejmuje 56 miesiÄ™cy od daty podpisania umowy. c) Okres karencji w spÅ‚acie kapitaÅ‚u 6 miesiÄ™cy, d) W okresie karencji pÅ‚acone sÄ… odsetki w ostatnim dniu roboczym miesiÄ…ca, e) Zabezpieczenie kredytu: cesja umowy z NFZ- umowa na lecznictwo stacjonarne. Cesja zostanie dostarczona w dniu podpisania umowy, f) Okresem obrachunkowym jest miesiÄ…c kalendarzowy, g) Prowizja 0%, h) Możliwość wczeÅ›niejszej spÅ‚aty bez dodatkowych kosztów, i) Zmiany oprocentowania kredytu nastÄ™pujÄ… w trybie miesiÄ™cznym, poprzez zmianÄ™ stawki WIBOR 1M, obliczanej jako Å›rednia wartość WIBOR 1M z ostatnich dziesiÄ™ciu dni roboczych miesiÄ…ca poprzedniego . Stawka WIBOR 1M zaokrÄ…glona jest do dwóch miejsc po przecinku i powiÄ™kszona o staÅ‚Ä… marżę Banku. ( dla celu jednolitej wyceny oferty przyjmuje siÄ™ , że WIBOR z dnia 15.05.2015 roku j) Zmienione oprocentowanie obowiÄ…zuje od pierwszego dnia miesiÄ…ca kalendarzowego do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiÄ…ca, k) Do obliczania wysokoÅ›ci oprocentowania należnego z tytuÅ‚u udzielenia kredytu przyjmuje siÄ™, że rok obrachunkowy liczy 360 dni, l) Kredyt lub pożyczka plus odsetki spÅ‚acane bÄ™dÄ… w równych ratach kapitaÅ‚owych w ostatnim dniu roboczym miesiÄ…ca,.

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiÄ…cach: 56.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych

 • III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych

 • III.3.3) PotencjaÅ‚ techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: krosno.med.pl
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, DziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia pokój 101.

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 275.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

Załącznik nr 4 (dane finansowe za rok 2014) oraz załącznik nr 5 (Dane finansowe za rok 2014) dostępne na wniosek u Zamawiajacego

 

 

Numer ogłoszenia: 113178 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

OgÅ‚oszenie dotyczy: OgÅ‚oszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 107260 - 2015 data 08.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje siÄ™ zmieniany tekst: II.1.1.
 • W ogÅ‚oszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 56 miesiÄ™cy w wysokoÅ›ci 5 milionów zÅ‚otych - EZ/215/57/2015..
 • W ogÅ‚oszeniu powinno być: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 54 miesiÄ™cy w wysokoÅ›ci 5 milionów zÅ‚otych - EZ/215/57/2015..
 • Miejsce, w którym znajduje siÄ™ zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogÅ‚oszeniu jest: OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 56 miesiÄ™cy wysokoÅ›ci 5 000.000,00 zÅ‚( pięć milionów zÅ‚otych ) na spÅ‚atÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ wymagalnych. a) Uruchomienie kredytu lub pożyczki w ciÄ…gu 7 dni od daty podpisania umowy tj. 15 czerwca 2015 roku. b) Okres kredytowania obejmuje 56 miesiÄ™cy od daty podpisania umowy. c) Okres karencji w spÅ‚acie kapitaÅ‚u 6 miesiÄ™cy, d) W okresie karencji pÅ‚acone sÄ… odsetki w ostatnim dniu roboczym miesiÄ…ca, e) Zabezpieczenie kredytu: cesja umowy z NFZ- umowa na lecznictwo stacjonarne. Cesja zostanie dostarczona w dniu podpisania umowy, f) Okresem obrachunkowym jest miesiÄ…c kalendarzowy, g) Prowizja 0%, h) Możliwość wczeÅ›niejszej spÅ‚aty bez dodatkowych kosztów, i) Zmiany oprocentowania kredytu nastÄ™pujÄ… w trybie miesiÄ™cznym, poprzez zmianÄ™ stawki WIBOR 1M, obliczanej jako Å›rednia wartość WIBOR 1M z ostatnich dziesiÄ™ciu dni roboczych miesiÄ…ca poprzedniego . Stawka WIBOR 1M zaokrÄ…glona jest do dwóch miejsc po przecinku i powiÄ™kszona o staÅ‚Ä… marżę Banku. ( dla celu jednolitej wyceny oferty przyjmuje siÄ™ , że WIBOR z dnia 15.05.2015 roku j) Zmienione oprocentowanie obowiÄ…zuje od pierwszego dnia miesiÄ…ca kalendarzowego do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiÄ…ca, k) Do obliczania wysokoÅ›ci oprocentowania należnego z tytuÅ‚u udzielenia kredytu przyjmuje siÄ™, że rok obrachunkowy liczy 360 dni, l) Kredyt lub pożyczka plus odsetki spÅ‚acane bÄ™dÄ… w równych ratach kapitaÅ‚owych w ostatnim dniu roboczym miesiÄ…ca,.
 • W ogÅ‚oszeniu powinno być: OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu lub pożyczki na okres 54 miesiÄ™cy wysokoÅ›ci 5 000.000,00 zÅ‚( pięć milionów zÅ‚otych ) na spÅ‚atÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ wymagalnych. a) Uruchomienie kredytu lub pożyczki w ciÄ…gu 7 dni od daty podpisania umowy tj. 15 czerwca 2015 roku. b) Okres kredytowania obejmuje 56 miesiÄ™cy od daty podpisania umowy. c) Okres karencji w spÅ‚acie kapitaÅ‚u 6 miesiÄ™cy, d) W okresie karencji pÅ‚acone sÄ… odsetki w ostatnim dniu roboczym miesiÄ…ca, e) Zabezpieczenie kredytu: cesja umowy z NFZ- umowa na lecznictwo stacjonarne. Cesja zostanie dostarczona w dniu podpisania umowy, f) Okresem obrachunkowym jest miesiÄ…c kalendarzowy, g) Prowizja 0%, h) Możliwość wczeÅ›niejszej spÅ‚aty bez dodatkowych kosztów, i) Zmiany oprocentowania kredytu nastÄ™pujÄ… w trybie miesiÄ™cznym, poprzez zmianÄ™ stawki WIBOR 1M, obliczanej jako Å›rednia wartość WIBOR 1M z ostatnich dziesiÄ™ciu dni roboczych miesiÄ…ca poprzedniego . Stawka WIBOR 1M zaokrÄ…glona jest do dwóch miejsc po przecinku i powiÄ™kszona o staÅ‚Ä… marżę Banku. ( dla celu jednolitej wyceny oferty przyjmuje siÄ™ , że WIBOR z dnia 15.05.2015 roku j) Zmienione oprocentowanie obowiÄ…zuje od pierwszego dnia miesiÄ…ca kalendarzowego do ostatniego dnia okresu tj. ostatniego dnia miesiÄ…ca, k) Do obliczania wysokoÅ›ci oprocentowania należnego z tytuÅ‚u udzielenia kredytu przyjmuje siÄ™, że rok obrachunkowy liczy 360 dni, l) Kredyt lub pożyczka plus odsetki spÅ‚acane bÄ™dÄ… w równych ratach kapitaÅ‚owych w ostatnim dniu roboczym miesiÄ…ca,.
 • Miejsce, w którym znajduje siÄ™ zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogÅ‚oszeniu jest: Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 275..
 • W ogÅ‚oszeniu powinno być: Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 29.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 275..
 • Miejsce, w którym znajduje siÄ™ zmieniany tekst: II.2.
 • W ogÅ‚oszeniu jest: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiÄ…cach: 56..
 • W ogÅ‚oszeniu powinno być: CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiÄ…cach: 54

 

 

Numer ogłoszenia: 126470 - 2015; data zamieszczenia: 27.05.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

OgÅ‚oszenie dotyczy: OgÅ‚oszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 107260 - 2015 data 08.05.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje siÄ™ zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogÅ‚oszeniu jest: Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 25.05.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 275.
 • W ogÅ‚oszeniu powinno być: Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 02.06.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 275

 

 


 

 


 Załączniki:
SIWZ
Formularz ofertowy
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Załącznik nr 6- umowa na lecznictwo stacjonarne
Formularz ofertowy 14 maja
Plan strategiczny - rozdziały I, V i VI
SIWZ z dnia 14 maja 2015 roku
Wyjasnienie 14 maja 2015
załącznik 2 oświadczenie z 22 - 14 maja 2015
załącznik nr 3 oświadczenie z 24 - 14 maja 2015
SIWZ 21 maja 2015
wyjasnienie 21 maja 2015
wyjaśnienia 26 maja
wyjaśnienia
wyjaśnienia z 26 maja II
kredyty i pożyczki wersja 26 maja
opinia bankowa
SIWZ z dnia 27 maja 2015 roku
opinia bankowa II
opinia bankowa III
Wybór ofert