Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa odczynników do oznaczania witamin D3, B12, kwasu foliowego

Numer: EZ/214/31/2015

Data składania ofert: 2015-05-28

Data otwarcia ofert: 2015-05-28

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sukcesywna odczynników do oznaczania Witamin D3, B12, kwasu foliowego

Termin realizacji zamówienia:

24  miesięcy licząc od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 28. 05. 2015 r.  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

28.05. 2015 r. godz. 11:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

2. Zamawiający dopuszcza podział zamówienia na części : Pakiet1 – witamina B12, kwas foliowy, Pakiet 2 – witamina D3

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Krystyna Grzyb  - telefon  13 43 78 513

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –      Agnieszka Pękalska  telefon  13  43  78  227/497

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta –zakup i dostawa odczynników do oznaczania witamin D3, B12, kwasu foliowego– EZ/214/31/2015

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowo-cenowy

Załącznik nr 3 - wzór umowy


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 wzór umowy
odpowiedzi na pytania Wykonawców
załącznik nr 3 wzór umowy nowy
wybór najkorzystniejszej oferty Pakiet 1, Pakiet 2