Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa wraz z montażem układu chłodniczego do obsługi pomieszczenia chłodni zwłok w budynku Traktu sekcyjnego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

Numer: EZ/214/30/2015

Data składania ofert: 2015-06-03

Data otwarcia ofert: 2015-06-03

 

…………………………………..…………………                                       Krosno, dnia       25 maja  2015 r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                    

 

Znak sprawy EZ/214/30/2015                                                                                                     www.krosno.med.pl

sezam.szpital@krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa wraz z montażem  układu chłodniczego do obsługi pomieszczenia chłodni zwłok w budynku Traktu sekcyjnego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wraz z montażem  układu chłodniczego do obsługi pomieszczenia chłodni zwłok w budynku Traktu sekcyjnego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57.

1.         Demontaż urządzenia wraz z instalacjami w pomieszczeniu sprężarek chłodniczych oraz chłodnicy w pomieszczeniu przechowywania zwłok.

2.         Dostawa i montaż kompletnego agregatu skraplającego i chłodnicy wraz z osprzętem dla całego układu.

3.         Inne obowiązki określone w załącznikach 2 i  3 do zapytania ofertowego

Termin realizacji zamówienia:

Max. do 30 dni od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 03.06.2015 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

03.06.2015 r. godz. 11:15 - pokój 101

Warunki płatności:

Warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychStanisław  Szurlej  tel. -13 43 78 511

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –   mgr Daniel Nowak  tel. 13 4378497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta –  Dostawa wraz z montażem  układu chłodniczego do obsługi pomieszczenia chłodni zwłok w budynku Traktu sekcyjnego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57. EZ/214/ 20/2015”

z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie.

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2  - wzór umowy   

Załącznik nr 3 – Wymagania techniczne

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Załącznik nr 3 – Wymagania techniczne