Zamówienie publiczne - szczegóły

Przegląd serwisowy stacji uzdatniania wody na bloku operacyjnym

Numer: EZ/214/32/2015

Data składania ofert: 2015-06-10

Data otwarcia ofert: 2015-06-10

 

…………………………………..…………………                                         Krosno, dnia 1 czerwca  2015 r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                    

 

Znak sprawy EZ/214/32/2015                                                                                                     www.krosno.med.pl

sezam.szpital@krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Przegląd serwisowy stacji uzdatniania wody na bloku operacyjnym

Przedmiot zamówienia:

Przegląd serwisowy stacji uzdatniania wody na bloku operacyjnym obejmuje:

1.       Sprawdzenie pracy poszczególnych elementów systemu,

2.       Sprawdzenie parametrów wody po elementach systemu,

3.       Sprawdzenie stanu zużycia elementów,

4.       Wykonanie drobnych napraw systemu,

5.       Sporządzenie raportu na temat stanu urządzeń oraz wytycznych dotyczących koniecznych działań

6.       dostarczenie protokołu w wykonanych czynności i raportu na temat stanu urządzeń oraz wytycznych dotyczących koniecznych działań dla zapewnienia poprawnej pracy systemu. 

Zakresem przeglądu objęte są urządzenia zainstalowane w ciągu technologicznych od filtra za wodomierzem w pomieszczeniu przyłącza do zaworów odcinających wodę zdemineralizowaną i uzdatnioną w pomieszczeniu stacji.

Termin realizacji zamówienia:

Max. do 21 dni od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 10.06.2015 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

10.06.2015 r. godz. 11:15 - pokój 101

Warunki płatności:

Warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychStanisław  Szurlej  tel. -13 43 78 511

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –   mgr Daniel Nowak  tel. 13 4378497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno Sekretariat, pok. 275 z dopiskiem : „Oferta –  Przegląd serwisowy stacji uzdatniania wody na bloku operacyjnym, EZ/214/ 20/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie.

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2  - wzór umowy   

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wyjaśnienia 02 06 2015
schemat
Wybór ofert