Zamówienie publiczne - szczegóły

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie: badań rezonansu magnetycznego i scyntygrafii

Numer: EM/1/2015

Data składania ofert: 2015-06-15

Data otwarcia ofert: 2015-06-15

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NR EM/ 1 /2015

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie

38 – 400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2015 r. poz. 618/ oraz ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Å›wiadczeniach opieki zdrowotnej ze Å›rodków publicznych /Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm./ Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie

zaprasza

do skÅ‚adania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzajÄ…cym zawarcie umów o udzielanie Å›wiadczeÅ„ zdrowotnych w zakresie: badaÅ„ rezonansu magnetycznego i scyntygrafii

(PKWiU86 – usÅ‚ugi w zakresie opieki zdrowotnej

85110000-3 – usÅ‚ugi szpitalne i podobne

85121200-5 – specjalistyczne usÅ‚ugi medyczne 

Oferty mogÄ… skÅ‚adać podmioty o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dziaÅ‚alnoÅ›ci leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618)

1)      Umowa zawarta bÄ™dzie na czas okreÅ›lony z mocÄ… obowiÄ…zywania od dnia 25 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

2)      Termin rozpoczÄ™cia udzielania Å›wiadczeÅ„ zdrowotnych przypada na dzieÅ„  25 czerwca 2015 r.

3)      Ze szczegóÅ‚owymi warunkami konkursu, materiaÅ‚ami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, szczegóÅ‚owym regulaminem przeprowadzania konkursu ofert, projektem umowy i formularzem ofertowym, zainteresowani mogÄ… zapoznać siÄ™ w Dziale Kontraktowania i Nadzoru ÅšwiadczeÅ„ Zdrowotnych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie (pok. 271), tel. (0-13) 43–78–409 w godzinach 700–1430 oraz na stronie internetowej: www.krosno.med.pl i www.krosno.med.pl/index.php?menu=ogloszenia od dnia 02.06.2015r.

4)      Oferty należy skÅ‚adać w zamkniÄ™tej kopercie opatrzonej napisem: Konkurs ofert nr EM/1/2015 na wykonywanie badaÅ„ rezonansu magnetycznego i scyntygrafii” oraz peÅ‚nÄ… nazwÄ… i adresem Oferenta, w Sekretariacie Szpitala do dnia 15 czerwca 2015 r. do godz. 12:00.

5)      OfertÄ™ przesÅ‚anÄ… drogÄ… pocztowÄ… uważać siÄ™ bÄ™dzie za zÅ‚ożonÄ… w terminie, jeżeli wpÅ‚ynie do siedziby UdzielajÄ…cego Zamówienia do godz. 12:00  w dniu 15 czerwca 2015 r.

6)      Otwarcie kopert z ofertami nastÄ…pi w gabinecie ZastÄ™pcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w dniu 15.06.2015 r. o godz. 13:00.

7)      RozstrzygniÄ™cie konkursu nastÄ…pi w siedzibie UdzielajÄ…cego Zamówienia nie później niż w ciÄ…gu 3 dni od daty otwarcia ofert.

8)      Informacja o rozstrzygniÄ™ciu konkursu ofert wywieszona zostanie na tablicy ogÅ‚oszeÅ„ Szpitala oraz podana do wiadomoÅ›ci na stronie internetowej: www.krosno.med.pl/index.php?menu=ogloszenia.

9)      Rozpatrywane bÄ™dÄ… wyÅ‚Ä…cznie oferty zawierajÄ…ce dane, o których mowa w SzczegóÅ‚owym Regulaminie Przeprowadzenia Konkursu Ofert, zÅ‚ożone na formularzu ofertowym udostÄ™pnionym przez UdzielajÄ…cego Zamówienia.

10)  Termin zwiÄ…zania ofertÄ… 30 dni od upÅ‚ywu terminu skÅ‚adania ofert.

11)  UdzielajÄ…cy zamówienia zastrzega sobie prawo:

ü  odwoÅ‚ania konkursu ofert w caÅ‚oÅ›ci lub w części bez podania przyczyny,

ü  przedÅ‚użenia terminu skÅ‚adania ofert,

ü  zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygniÄ™cia konkursu ofert,

ü  unieważnienia postÄ™powania konkursowego,

ü  przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w przypadku gdy ilość zÅ‚ożonych i nieodrzuconych ofert przekracza szacunkowÄ… wartość zamówienia lub zostanÄ… zÅ‚ożone oferty równorzÄ™dne.

12)  Oferentom przysÅ‚ugujÄ… Å›rodki odwoÅ‚awcze na zasadach okreÅ›lonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Å›wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Å›rodków publicznych /Dz. U.
z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm./.


 Załączniki:
Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Umowa na badania RM
Lista osób
Formularz ofertowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Oświadczenia komisji
Oświadczenie referenta
Rozstrzygnięcie konkursu