Zamówienie publiczne - szczegóły

Konkurs ofert poprzedzający zawarcie umów o udzielanie swiadczen zdrowotnych w zakresie: badań rezonansu magnetycznego i scyntygrafii

Numer: EM/1/2015

Data składania ofert: 2015-06-15

Data otwarcia ofert: 2015-06-15

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NR EM/ 1 /2015

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

38 – 400 Krosno, ul. Korczyńska 57

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej /Dz. U. z 2015 r. poz. 618/ oraz ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych /Dz. U. 2008 nr 164 poz. 1027 z późn. zm./ Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

zaprasza

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badań rezonansu magnetycznego i scyntygrafii

(PKWiU86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej

85110000-3 – usługi szpitalne i podobne

85121200-5 – specjalistyczne usługi medyczne 

Oferty mogą składać podmioty o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618)

1)      Umowa zawarta będzie na czas określony z mocą obowiązywania od dnia 25 czerwca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.

2)      Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych przypada na dzień  25 czerwca 2015 r.

3)      Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, szczegółowym regulaminem przeprowadzania konkursu ofert, projektem umowy i formularzem ofertowym, zainteresowani mogą zapoznać się w Dziale Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Zdrowotnych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (pok. 271), tel. (0-13) 43–78–409 w godzinach 700–1430 oraz na stronie internetowej: www.krosno.med.pl i www.krosno.med.pl/index.php?menu=ogloszenia od dnia 02.06.2015r.

4)      Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: Konkurs ofert nr EM/1/2015 na wykonywanie badań rezonansu magnetycznego i scyntygrafii” oraz pełną nazwą i adresem Oferenta, w Sekretariacie Szpitala do dnia 15 czerwca 2015 r. do godz. 12:00.

5)      Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeżeli wpłynie do siedziby Udzielającego Zamówienia do godz. 12:00  w dniu 15 czerwca 2015 r.

6)      Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w gabinecie Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych w dniu 15.06.2015 r. o godz. 13:00.

7)      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Udzielającego Zamówienia nie później niż w ciągu 3 dni od daty otwarcia ofert.

8)      Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert wywieszona zostanie na tablicy ogłoszeń Szpitala oraz podana do wiadomości na stronie internetowej: www.krosno.med.pl/index.php?menu=ogloszenia.

9)      Rozpatrywane będą wyłącznie oferty zawierające dane, o których mowa w Szczegółowym Regulaminie Przeprowadzenia Konkursu Ofert, złożone na formularzu ofertowym udostępnionym przez Udzielającego Zamówienia.

10)  Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

11)  Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo:

ü  odwołania konkursu ofert w całości lub w części bez podania przyczyny,

ü  przedłużenia terminu składania ofert,

ü  zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert,

ü  unieważnienia postępowania konkursowego,

ü  przeprowadzenia negocjacji z oferentami, w przypadku gdy ilość złożonych i nieodrzuconych ofert przekracza szacunkową wartość zamówienia lub zostaną złożone oferty równorzędne.

12)  Oferentom przysługują środki odwoławcze na zasadach określonych w art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych /Dz. U.
z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm./.


 Załączniki:
Ogłoszenie
Regulamin konkursu
Umowa na badania RM
Lista osób
Formularz ofertowy
Formularz asortymentowo-cenowy
Oświadczenia komisji
Oświadczenie referenta
Rozstrzygnięcie konkursu