Zamówienie publiczne - szczegóły

Naprawa dwóch sztuk bronchofiberoskopów

Numer: EZ/214/38/2015

Data składania ofert: 2015-06-16

Data otwarcia ofert: 2015-06-16

 

…………………………………..…………………                                    Krosno, dnia       10 czerwca  2015 r.

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                                                                    

 

Znak sprawy EZ/214/38/2015                                                                                    

                www.krosno.med.pl

sezam.szpital@krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Naprawa dwóch sztuk bronchofiberoskopów

Przedmiot zamówienia:

1.       W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca, zobowiązany jest do spełnienia na rzecz Zamawiającego w terminie max. do 21 dni od dnia podpisania umowy następujących świadczeń:

a)       naprawa 2 sztuk bronchofiberoskopów (typ: BF-1T60, nr fab. 2600726, typ: BF-XT40, nr fab. 2120879 firmy OLYMPUS POLSKA)

b)       wymiana uszkodzonych sond 2 sztuki

c)       dostarczenie Zamawiającemu 2 aparatów  zastępczych kompatybilnych z myjnią ETW2 plus na okres naprawy 

d)       po  wykonaniu naprawy dokonanie kompleksowego przeglądu aparatów z wpisem do dostarczanego paszportu technicznego

Termin realizacji zamówienia:

Max. do 21 dni od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 16.06.2015 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

16.06.2015 r. godz. 11:15 - pokój 101

Warunki płatności:

Warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Zamawiający wymaga dołączenia  do oferty upoważnienia producenta bronchofiberoskopów do czynności związanych a przedmiotem zamówienia

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychFerdynand Wojtaszek  tel. -13 43 78 529

w sprawach formalnych(proceduralnych) –z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –   mgr Daniel Nowak  tel. 13 4378497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta –  Naprawa dwóch sztuk bronchofiberoskopów. EZ/214/ 38/2015”

z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie.

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2  - wzór umowy   

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy