Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą różnych narzędzi i sprzętów medycznych

Numer: EZ/215/68/2015

Data składania ofert: 2015-07-03

Data otwarcia ofert: 2015-07-03

Krosno: Zakup wraz z dostawą różnych narzędzi i sprzętów medycznych
Numer ogłoszenia: 87833 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II , ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wraz z dostawą różnych narzędzi i sprzętów medycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych narzędzi i sprzętów medycznych. Szczegółowy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, zestawieniu stanowiącym załączniki nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy niedopuszczalne są zmiany istotne postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: - korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. - przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć, - przewidujące dostawy równoważne w nowszej i oczywiście lepszej technologicznie ich wersji, bądź te same dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiększenia ceny, Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój 103.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, sekretariat pokój 275..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: imadła oraz uchwyty do ostrza.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawą imadeł oraz uchwytów do ostrza.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wzierniki uszne typu Hartmann, balon Polizera, stroiki laryngologiczne oraz haczyki usznych typu Lucae.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawą wzierników usznych typu Hartmann, balonu Polizera, stroików laryngologicznych oraz haczyków usznych typu Lucae.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: kulociągi jednozębne na potrzeby Poradni Ginekologicznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawą kulociągów jednozębnych na potrzeby Poradni Ginekologicznej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: lampa czołowa ze źródłem światła do zabiegów laryngologicznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 4 - zakup wraz z dostawą lampy czołowej ze źródłem światła do zabiegów laryngologicznych.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: przewody i elektrody przedsercowe i kończynowe, czujniki saturacji, kable pacjenta.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 5 - zakup wraz z dostawą przewodów i elektrod przedsercowych i kończynowych, czujników saturacji, kabli pacjenta.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: kleszczyki uszne typu Hartmann.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 6 - zakup wraz z dostawą kleszczyków usznych typu Hartmann.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: jednorazowe narzędzia chirurgiczne oraz zestawy do zamykania ran dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawą jednorazowych narzędzi chirurgicznych oraz zestawów do zamykania ran dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin realizacji zamówień cząstkowych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: przewód do haczyka laparoskopowego monopolarnego kompatybilnego z diatermią Erbe posiadaną przez Zamawiającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawą przewodu do haczyka laparoskopowego monopolarnego kompatybilnego z diatermią Erbe posiadaną przez Zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: wielorazowe łopatki laparoskopowe jednobiegunowe kompatybilne z koagulacją Erbe posiadaną przez Zamawiającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 9 - zakup wraz z dostawą wielorazowych łopatek laparoskopowych jednobiegunowych kompatybilnych z koagulacją Erbe posiadaną przez Zamawiającego.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: optyka artroskopowa 30° kompatybilna z trokarem firmy Stryker i światłowod 5 mm z adapterem do źródła światła.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 10 - zakup wraz z dostawą optyki artroskopowej 30° kompatybilnej z trokarem firmy Stryker i światłowodu 5 mm z adapterem do źródła światła.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: płaszcz artroskopowy i obturator.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 11 - zakup wraz z dostawą płaszcza artroskopowego i obturatora.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: jednorazowe pętlle do tansilektomii.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 12 - zakup wraz z dostawą jednorazowej pętli do tansilektomii.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin realizacji zamówień cząstkowych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: uzupełnienie zestawu do strippingu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 13 - zakup wraz z dostawą uzupełnienia zestawu do strippingu.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin realizacji zamówień cząstkowych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: połączenie pomostowe tętnicy szyjnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 14 - zakup wraz z dostawą połączenia pomostowego tętnicy szyjnej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: stolik do narzędzi chirurgicznych na potrzeby Poradni Chirurgicznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 15 - zakup wraz z dostawą stolika do narzędzi chirurgicznych na potrzeby Poradni Chirurgicznej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

 

Numer ogłoszenia: 94439 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 87833 - 2015 data 16.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, sekretariat pokój 275...
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, sekretariat pokój 275...

 Załączniki:
SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - pakiety
zał. nr 3 - oświadczenie 1
zał. nr 4 - oświadczenie 2
zał. nr 5 - wzór umowy 1
zał. nr 5 - wzór umowy 2
zał. nr 6 - oświadczenie - grupa kapitałowa
zał. nr 7 - warunki gwarancji
wyjaśnienia na zapytania Wykonawców
zawiadomienie