Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą różnych narzędzi i sprzętów medycznych

Numer: EZ/215/68/2015

Data składania ofert: 2015-07-03

Data otwarcia ofert: 2015-07-03

Krosno: Zakup wraz z dostawÄ… różnych narzÄ™dzi i sprzÄ™tów medycznych
Numer ogłoszenia: 87833 - 2015; data zamieszczenia: 16.06.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

OgÅ‚oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II , ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Zakup wraz z dostawÄ… różnych narzÄ™dzi i sprzÄ™tów medycznych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych narzÄ™dzi i sprzÄ™tów medycznych. SzczegóÅ‚owy opis, zakres i wielkość przedmiotu zamówienia zostaÅ‚ zawarty w formularzu przedmiotu zamówienia, zestawieniu stanowiÄ…cym zaÅ‚Ä…czniki nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 15.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zÅ‚oży oÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych. Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.

 • III.3.3) PotencjaÅ‚ techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zÅ‚oży oÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych. Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zÅ‚oży oÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych. Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zÅ‚oży oÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych. Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które majÄ… zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poÅ›wiadczona przez wykonawcÄ™ na żądanie zamawiajÄ…cego;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy niedopuszczalne sÄ… zmiany istotne postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjÄ…tkiem zmian przewidzianych przez ZamawiajÄ…cego w ogÅ‚oszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na okreÅ›lonych tam warunkach W zwiÄ…zku z powyższym ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególnoÅ›ci dopuszczalne sÄ… zmiany: - korzystne dla zamawiajÄ…cego w tym, przewidujÄ…ce niższÄ… cenÄ™ udzielonego zamówienia niż wynikajÄ…ca z treÅ›ci oferty bÄ…dź szerszy zakres zobowiÄ…zania wykonawcy lub ksztaÅ‚tujÄ…ce w sposób korzystniejszy niż wynikaÅ‚o by to z treÅ›ci oferty sposób zapÅ‚aty za udzielone zamówienie, w szczególnoÅ›ci w ratach zamiast jednorazowej pÅ‚atnoÅ›ci lub w wiÄ™kszej ich liczbie, bÄ…dź przewidujÄ…ce dÅ‚uższy termin zapÅ‚aty. - przewidujÄ…ce dÅ‚uższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okolicznoÅ›ci których nie można byÅ‚o przewidzieć, - przewidujÄ…ce dostawy równoważne w nowszej i oczywiÅ›cie lepszej technologicznie ich wersji, bÄ…dź te same dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiÄ™kszenia ceny, Zmiany nie mogÄ… dotyczyć zobowiÄ…zaÅ„ wykonawcy zawartych w ofercie, które byÅ‚y oceniane w toku postÄ™powania o udzielenie zamówienia publicznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.med.pl
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, DziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia pokój 103.

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 30.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 275..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: imadła oraz uchwyty do ostrza.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 1 - zakup wraz z dostawÄ… imadeÅ‚ oraz uchwytów do ostrza.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: wzierniki uszne typu Hartmann, balon Polizera, stroiki laryngologiczne oraz haczyki usznych typu Lucae.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 2 - zakup wraz z dostawÄ… wzierników usznych typu Hartmann, balonu Polizera, stroików laryngologicznych oraz haczyków usznych typu Lucae.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: kulociągi jednozębne na potrzeby Poradni Ginekologicznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 3 - zakup wraz z dostawÄ… kulociÄ…gów jednozÄ™bnych na potrzeby Poradni Ginekologicznej.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: lampa czoÅ‚owa ze źródÅ‚em Å›wiatÅ‚a do zabiegów laryngologicznych.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 4 - zakup wraz z dostawÄ… lampy czoÅ‚owej ze źródÅ‚em Å›wiatÅ‚a do zabiegów laryngologicznych.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: przewody i elektrody przedsercowe i kończynowe, czujniki saturacji, kable pacjenta.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 5 - zakup wraz z dostawÄ… przewodów i elektrod przedsercowych i koÅ„czynowych, czujników saturacji, kabli pacjenta.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: kleszczyki uszne typu Hartmann.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 6 - zakup wraz z dostawÄ… kleszczyków usznych typu Hartmann.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: jednorazowe narzędzia chirurgiczne oraz zestawy do zamykania ran dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 7 - zakup wraz z dostawÄ… jednorazowych narzÄ™dzi chirurgicznych oraz zestawów do zamykania ran dla Szpitalnego OddziaÅ‚u Ratunkowego.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiÄ…cach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin realizacji zamówieÅ„ czÄ…stkowych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: przewód do haczyka laparoskopowego monopolarnego kompatybilnego z diatermiÄ… Erbe posiadanÄ… przez ZamawiajÄ…cego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 8 - zakup wraz z dostawÄ… przewodu do haczyka laparoskopowego monopolarnego kompatybilnego z diatermiÄ… Erbe posiadanÄ… przez ZamawiajÄ…cego.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: wielorazowe łopatki laparoskopowe jednobiegunowe kompatybilne z koagulacją Erbe posiadaną przez Zamawiającego.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 9 - zakup wraz z dostawÄ… wielorazowych Å‚opatek laparoskopowych jednobiegunowych kompatybilnych z koagulacjÄ… Erbe posiadanÄ… przez ZamawiajÄ…cego.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: optyka artroskopowa 30° kompatybilna z trokarem firmy Stryker i Å›wiatÅ‚owod 5 mm z adapterem do źródÅ‚a Å›wiatÅ‚a.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 10 - zakup wraz z dostawÄ… optyki artroskopowej 30° kompatybilnej z trokarem firmy Stryker i Å›wiatÅ‚owodu 5 mm z adapterem do źródÅ‚a Å›wiatÅ‚a.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-3.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: płaszcz artroskopowy i obturator.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 11 - zakup wraz z dostawÄ… pÅ‚aszcza artroskopowego i obturatora.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: jednorazowe pętlle do tansilektomii.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 12 - zakup wraz z dostawÄ… jednorazowej pÄ™tli do tansilektomii.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiÄ…cach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin realizacji zamówieÅ„ czÄ…stkowych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: uzupełnienie zestawu do strippingu.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 13 - zakup wraz z dostawÄ… uzupeÅ‚nienia zestawu do strippingu.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiÄ…cach: 12.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin realizacji zamówieÅ„ czÄ…stkowych - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: połączenie pomostowe tętnicy szyjnej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 14 - zakup wraz z dostawÄ… poÅ‚Ä…czenia pomostowego tÄ™tnicy szyjnej.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: stolik do narzędzi chirurgicznych na potrzeby Poradni Chirurgicznej.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Pakiet nr 15 - zakup wraz z dostawÄ… stolika do narzÄ™dzi chirurgicznych na potrzeby Poradni Chirurgicznej.

 • 2) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.16.20.00-3, 33.16.90.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 15.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. termin dostawy - 10

 

 

Numer ogłoszenia: 94439 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

OgÅ‚oszenie dotyczy: OgÅ‚oszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 87833 - 2015 data 16.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje siÄ™ zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogÅ‚oszeniu jest: IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 30.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 275...
 • W ogÅ‚oszeniu powinno być: IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 03.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 275...

 Załączniki:
SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - pakiety
zał. nr 3 - oświadczenie 1
zał. nr 4 - oświadczenie 2
zał. nr 5 - wzór umowy 1
zał. nr 5 - wzór umowy 2
zał. nr 6 - oświadczenie - grupa kapitałowa
zał. nr 7 - warunki gwarancji
wyjaśnienia na zapytania Wykonawców
zawiadomienie