Zamówienie publiczne - szczegóły

Sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody

Numer: EZ/214/42/2015

Data składania ofert: 2015-06-26

Data otwarcia ofert: 2015-06-26

nr sprawy EZ/214/42/2015                                                                             Krosno, dnia 18.06.2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody:

Epurodos P788 120 kg, Epurocet P130s 125 kg i Epurocer W300 50kg

Termin realizacji zamówienia:

 

Dostawa sukcesywna w okresie 12 miesięcy    

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,  ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno  

Termin złożenia oferty do: 26.06.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

26.06.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Bartłomiej Prajsnar   tel. 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

„Oferta – Sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody

EZ/214/42/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2  – załącznik asortymentowo cenowy  

Załącznik nr 3 – wzór umowy

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
załącznik nr 2 z dnia 22 czerwca 2015
wyjasnienia 23 06 2015
Wzór umowy 23.06 2015
Uniewaznienie