Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej oraz testów do sterylizacji parowej

Numer: EZ/215/71/2015

Data składania ofert: 2015-07-10

Data otwarcia ofert: 2015-07-10

Krosno: Przetarg na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej oraz testów do sterylizacji parowej
\r\nNumer ogłoszenia: 94433 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015
\r\nOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
\r\n 

\r\n

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

\r\n

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

\r\n

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

\r\n

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II , ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

\r\n

  \r\n
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.med.pl
 • \r\n

\r\n

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

\r\n

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

\r\n

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

\r\n

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg na zakup i dostawę materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej oraz testów do sterylizacji parowej.

\r\n

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

\r\n

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji plazmowej oraz testów do sterylizacji parowej określonych poniżej w pkt.2 niniejszej części siwz, których szczegółowy opis, zakres i wielkość określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

\r\n

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.00.00-5, 33.19.80.00-4, 24.95.00.00-8.

\r\n

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

\r\n

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

\r\n

 

\r\n

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

\r\n

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

\r\n

III.1) WADIUM

\r\n

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

\r\n

III.2) ZALICZKI

\r\n

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

\r\n

  \r\n
 • \r\n

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  \r\n

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  \r\n
   \r\n
  • \r\n

   Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   \r\n
  • \r\n
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  III.3.3) Potencjał techniczny

  \r\n

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  \r\n
   \r\n
  • \r\n

   Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   \r\n
  • \r\n
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  \r\n

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  \r\n
   \r\n
  • \r\n

   Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   \r\n
  • \r\n
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  \r\n

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  \r\n
   \r\n
  • \r\n

   Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   \r\n
  • \r\n
  \r\n
 • \r\n

\r\n

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

\r\n

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

\r\n

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

\r\n

  \r\n
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • \r\n
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • \r\n

\r\n

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

\r\n

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

\r\n

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

\r\n

  \r\n
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • \r\n

\r\n

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

\r\n

  \r\n
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • \r\n

\r\n

 

\r\n

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

\r\n

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

\r\n

  \r\n
 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • \r\n

\r\n

SEKCJA IV: PROCEDURA

\r\n

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

\r\n

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

\r\n

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

\r\n

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

\r\n

  \r\n
 • 1 - Cena - 90
 • \r\n
 • 2 - termin realizacji zamówień cząstkowych - 10
 • \r\n

\r\n

IV.3) ZMIANA UMOWY

\r\n

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

\r\n

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

\r\n

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp niedopuszczalne są zmiany istotne postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: - korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. - przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć, - przewidujące dostawy równoważne w nowszej i oczywiście lepszej technologicznie ich wersji, bądź te same dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiększenia ceny, Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

\r\n

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

\r\n

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.med.pl
\r\nSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57, DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA POKÓJ 103.

\r\n

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2015 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57, SEKRETARIAT POKÓJ 275..

\r\n

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

\r\n

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Numer ogłoszenia: 165550 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 94433 - 2015 data 26.06.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.07.2015 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57, SEKRETARIAT POKÓJ 275...
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.07.2015 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57, SEKRETARIAT POKÓJ 275...

 Załączniki:
SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia
zał. nr 3 - oświadczenie 1
zał. nr 4 - oświadczenie 2
zał. nr 5 - wzór umowy
zał. nr 6 - oświadczenie - grupa kapitałowa
wyjasnienia
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty