Zamówienie publiczne - szczegóły

Sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody

Numer: EZ/214/46/2015

Data składania ofert: 2015-07-09

Data otwarcia ofert: 2015-07-09

nr sprawy EZ/214/46/2015                                                                            Krosno, dnia 01.07.2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody tj. Epurodos P788 120 kg, Epurocet P130s 125 kg i Epurocet W300 50 kg.

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – synonimów danych pozycji opisu przedmiotu zamówienia z warunkiem gwarancji takiego samego składu chemicznego, tej samej substancji aktywnej, tej samej dawki i postaci

Termin realizacji zamówienia:

 

Dostawa sukcesywna w okresie 12 miesięcy    

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,  ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno  

Termin złożenia oferty do: 09.07.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

09.07.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Bartłomiej Prajsnar   tel. 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

„Oferta – Sukcesywna dostawa chemii do uzdatniania wody II

EZ/214/46/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2  – załącznik asortymentowo cenowy  

Załącznik nr 3 – wzór umowy

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
wybór ofert