Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa Ephedrini Hydrochloridum i Acidum Aceticum

Numer: EZ/215/74/2015

Data składania ofert: 2015-07-17

Data otwarcia ofert: 2015-07-17

\r\n

Krosno: Zakup i dostawa Ephedrini Hydrochloridum i Acidum Aceticum
\r\nNumer ogłoszenia: 165224 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
\r\nOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
\r\n 

\r\n

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

\r\n

Ogłoszenie dotyczy:

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

\r\n

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

\r\n

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II , ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

\r\n

  \r\n
 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: www.krosno.med.pl
 • \r\n

\r\n

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

\r\n

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

\r\n

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

\r\n

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Zakup i dostawa Ephedrini Hydrochloridum i Acidum Aceticum.

\r\n

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

\r\n

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa Ephedrini Hydrochloridum i Acidum Aceticum okreÅ›lonych poniżej w pkt.2 niniejszej części siwz, których szczegóÅ‚owy opis, zakres i wielkość okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

\r\n

II.1.5)

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

  przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych

\r\n \r\n

  \r\n
 • OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych
 • \r\n
 •  
 • \r\n

\r\n

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 33.60.00.00-6.

\r\n

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

\r\n

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

\r\n
\r\n

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiÄ…cach: 12.

\r\n

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

\r\n

III.1) WADIUM

\r\n

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

\r\n

III.2) ZALICZKI

\r\n

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

\r\n

  \r\n
 • \r\n

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  \r\n

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  \r\n
   \r\n
  • \r\n

   Wykonawca zÅ‚oży oÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych. Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.

   \r\n
  • \r\n
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  III.3.3) Potencjał techniczny

  \r\n

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  \r\n
   \r\n
  • \r\n

   Wykonawca zÅ‚oży oÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych. Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.

   \r\n
  • \r\n
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  \r\n

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  \r\n
   \r\n
  • \r\n

   Wykonawca zÅ‚oży oÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych. Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.

   \r\n
  • \r\n
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  \r\n

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  \r\n
   \r\n
  • \r\n

   Wykonawca zÅ‚oży oÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych. Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych.

   \r\n
  • \r\n
  \r\n
 • \r\n

\r\n

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

\r\n

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

\r\n

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

\r\n

  \r\n
 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • \r\n
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • \r\n

\r\n

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

\r\n

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

\r\n

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

\r\n

  \r\n
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;
 • \r\n

\r\n

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

\r\n

  \r\n
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;
 • \r\n

\r\n

SEKCJA IV: PROCEDURA

\r\n

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

\r\n

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

\r\n

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

\r\n

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

\r\n

  \r\n
 • 1 - Cena - 90
 • \r\n
 • 2 - termin realizacji zamówieÅ„ czÄ…stkowych - 10
 • \r\n

\r\n

IV.2.2)

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

  przeprowadzona bÄ™dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której bÄ™dzie prowadzona:

\r\n

IV.3) ZMIANA UMOWY

\r\n

przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

\r\n

Dopuszczalne zmiany postanowieÅ„ umowy oraz okreÅ›lenie warunków zmian

\r\n

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp niedopuszczalne sÄ… zmiany istotne postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjÄ…tkiem zmian przewidzianych przez ZamawiajÄ…cego w ogÅ‚oszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na okreÅ›lonych tam warunkach. W zwiÄ…zku z powyższym ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególnoÅ›ci dopuszczalne sÄ… zmiany: - korzystne dla zamawiajÄ…cego w tym, przewidujÄ…ce niższÄ… cenÄ™ udzielonego zamówienia niż wynikajÄ…ca z treÅ›ci oferty bÄ…dź szerszy zakres zobowiÄ…zania wykonawcy lub ksztaÅ‚tujÄ…ce w sposób korzystniejszy niż wynikaÅ‚o by to z treÅ›ci oferty sposób zapÅ‚aty za udzielone zamówienie, w szczególnoÅ›ci w ratach zamiast jednorazowej pÅ‚atnoÅ›ci lub w wiÄ™kszej ich liczbie, bÄ…dź przewidujÄ…ce dÅ‚uższy termin zapÅ‚aty. - przewidujÄ…ce dÅ‚uższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okolicznoÅ›ci których nie można byÅ‚o przewidzieć, - przewidujÄ…ce dostawy równoważne w nowszej i oczywiÅ›cie lepszej technologicznie ich wersji, bÄ…dź te same dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiÄ™kszenia ceny, Zmiany nie mogÄ… dotyczyć zobowiÄ…zaÅ„ wykonawcy zawartych w ofercie, które byÅ‚y oceniane w toku postÄ™powania o udzielenie zamówienia publicznego.

\r\n

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

\r\n

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.med.pl
\r\nSpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57, DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA POKÓJ 103.

\r\n

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57, SEKRETARIAT POKÓJ 275.

\r\n

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

\r\n

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie

\r\n

 

 

Numer ogłoszenia: 173620 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

OgÅ‚oszenie dotyczy: OgÅ‚oszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165224 - 2015 data 03.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje siÄ™ zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogÅ‚oszeniu jest: IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57, SEKRETARIAT POKÓJ 275..
 • W ogÅ‚oszeniu powinno być: IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57, SEKRETARIAT POKÓJ 275..

 Załączniki:
SIWZ
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
wyjaśnienia na zapytania
zał. nr 1 po zmianach
zał. nr 2 po zmianach
zawiadomienie o wyborze