Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa Ephedrini Hydrochloridum i Acidum Aceticum

Numer: EZ/215/74/2015

Data składania ofert: 2015-07-17

Data otwarcia ofert: 2015-07-17

\r\n

Krosno: Zakup i dostawa Ephedrini Hydrochloridum i Acidum Aceticum
\r\nNumer ogłoszenia: 165224 - 2015; data zamieszczenia: 03.07.2015
\r\nOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
\r\n 

\r\n

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

\r\n

Ogłoszenie dotyczy:

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

\r\n

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

\r\n

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II , ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

\r\n

  \r\n
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krosno.med.pl
 • \r\n

\r\n

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

\r\n

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

\r\n

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

\r\n

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa Ephedrini Hydrochloridum i Acidum Aceticum.

\r\n

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

\r\n

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa Ephedrini Hydrochloridum i Acidum Aceticum określonych poniżej w pkt.2 niniejszej części siwz, których szczegółowy opis, zakres i wielkość określa załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

\r\n

II.1.5)

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

\r\n \r\n

  \r\n
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • \r\n
 •  
 • \r\n

\r\n

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6.

\r\n

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

\r\n

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

\r\n
\r\n

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

\r\n

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

\r\n

III.1) WADIUM

\r\n

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

\r\n

III.2) ZALICZKI

\r\n

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

\r\n

  \r\n
 • \r\n

  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  \r\n

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  \r\n
   \r\n
  • \r\n

   Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   \r\n
  • \r\n
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  III.3.3) Potencjał techniczny

  \r\n

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  \r\n
   \r\n
  • \r\n

   Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   \r\n
  • \r\n
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  \r\n

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  \r\n
   \r\n
  • \r\n

   Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   \r\n
  • \r\n
  \r\n
 • \r\n
 • \r\n

  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  \r\n

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  \r\n
   \r\n
  • \r\n

   Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

   \r\n
  • \r\n
  \r\n
 • \r\n

\r\n

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

\r\n

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

\r\n

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

\r\n

  \r\n
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • \r\n
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • \r\n

\r\n

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

\r\n

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

\r\n

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

\r\n

  \r\n
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • \r\n

\r\n

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

\r\n

  \r\n
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
 • \r\n

\r\n

SEKCJA IV: PROCEDURA

\r\n

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

\r\n

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

\r\n

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

\r\n

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

\r\n

  \r\n
 • 1 - Cena - 90
 • \r\n
 • 2 - termin realizacji zamówień cząstkowych - 10
 • \r\n

\r\n

IV.2.2)

\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

\r\n

IV.3) ZMIANA UMOWY

\r\n

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

\r\n

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

\r\n

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp niedopuszczalne są zmiany istotne postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, za wyjątkiem zmian przewidzianych przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na określonych tam warunkach. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. W szczególności dopuszczalne są zmiany: - korzystne dla zamawiającego w tym, przewidujące niższą cenę udzielonego zamówienia niż wynikająca z treści oferty bądź szerszy zakres zobowiązania wykonawcy lub kształtujące w sposób korzystniejszy niż wynikało by to z treści oferty sposób zapłaty za udzielone zamówienie, w szczególności w ratach zamiast jednorazowej płatności lub w większej ich liczbie, bądź przewidujące dłuższy termin zapłaty. - przewidujące dłuższy termin wykonania zamówienia na skutek obiektywnych okoliczności których nie można było przewidzieć, - przewidujące dostawy równoważne w nowszej i oczywiście lepszej technologicznie ich wersji, bądź te same dostawy w innym opakowaniu jeżeli w obydwu przypadkach nie prowadzi to do zwiększenia ceny, Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

\r\n

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

\r\n

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosno.med.pl
\r\nSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57, DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I ZAOPATRZENIA POKÓJ 103.

\r\n

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57, SEKRETARIAT POKÓJ 275.

\r\n

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

\r\n

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

\r\n

 

 

Numer ogłoszenia: 173620 - 2015; data zamieszczenia: 10.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 165224 - 2015 data 03.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, fax. 013 4378497, 4378215.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.07.2015 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57, SEKRETARIAT POKÓJ 275..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2015 godzina 10:00, miejsce: WOJEWÓDZKI SZPITAL PODKARPACKI im. Jana Pawła II w Krośnie 38-400 KROSNO, ul. KORCZYŃSKA 57, SEKRETARIAT POKÓJ 275..

 Załączniki:
SIWZ
zał. nr 1
zał. nr 2
zał. nr 3
zał. nr 4
zał. nr 5
zał. nr 6
wyjaśnienia na zapytania
zał. nr 1 po zmianach
zał. nr 2 po zmianach
zawiadomienie o wyborze