Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa i wdrożenie aplikacji do Elektronicznej Kategoryzacji Pacjentów

Numer: EZ/214/48/2015

Data składania ofert: 2015-07-31

Data otwarcia ofert: 2015-07-31

nr sprawy EZ/214/48/2015                                                                             Krosno, dnia 21 .07.2014 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę i wdrożenie aplikacji do Elektronicznej Kategoryzacji Pacjentów

 

Przedmiot zamówienia:

1.     Przedmiotem Umowy jest:

a)       Zadanie 1- Dostawa i wdrożenie u Zamawiającego Raportów „Elektroniczna Kategoryzacja Pacjentów” z 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym nadzoru autorskiego działających pod wskazanym adresem „www” w oparciu o wprowadzone dane w systemie dziedzinowym Infomedica/Amms. Raporty prezentują informację o ilości pacjentów przypisanych do kategorii opieki, zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską, które następnie zestawione jest z liczbą personelu pielęgniarskiego na zmianie.

b)       Zadanie 2 - Świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla produktu Elektroniczna Kategoryzacja Pacjentów przez okres trzech lat.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Termin realizacji 60 dni  od daty podpisania umowy.    

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,38-400 Krosno

Termin złożenia oferty do: 30.07.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

30.07.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §8 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Paweł Pernal  tel. 13 43 78 368, Dorota Kostrzewa                   tel. 13 43 78680

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś  telefon 13 43 78 497/227

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

„Oferta – Dostawę i wdrożenie aplikacji do Elektronicznej Kategoryzacji Pacjentów

 

EZ/214/48/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 3  – załącznik asortymentowo cenowy  

Załącznik nr 2 – wzór umowy

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

Zmiana terminu skjładania i otwarcia ofert na 31.07.2015 roku, godziny pozostaja bez zmian.


 Załączniki:
zał.1
zał.2
zał.3
pytania i odpowiedzi
Wybór najkorzystniejszej oferty