Zamówienie publiczne - szczegóły

Serwis (utrzymanie w ciągłej sprawności) następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS zainstalowane w kotłowni Zamawiającego

Numer: EZ/214/55/2015

Data składania ofert: 2015-08-19

Data otwarcia ofert: 2015-08-19

nr sprawy EZ/214/55/2015                                                                                            Krosno, dnia 05.08. 2015 r.

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-4378 497                                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Serwis (utrzymanie w ciÄ…gÅ‚ej sprawnoÅ›ci)  nastÄ™pujÄ…cych urzÄ…dzeÅ„ : 5 szt. kotÅ‚ów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotÅ‚y parowe Vitomax 200 HS  zainstalowane w kotÅ‚owni  ZamawiajÄ…cego.

 

 

Przedmiot zamówienia:

Serwis (utrzymanie w ciÄ…gÅ‚ej sprawnoÅ›ci)  nastÄ™pujÄ…cych urzÄ…dzeÅ„ : 5 szt. kotÅ‚ów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotÅ‚y parowe Vitomax 200 HS  zainstalowane w kotÅ‚owni  ZamawiajÄ…cego.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Umowa serwisowa zostaje zawarta na okres 24 miesiÄ™cy liczÄ…c od dnia jej podpisania.  

Miejsce wykonania zamówienia:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 19.08. 2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

19.08. 2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne wymagania

ZamawiajÄ…cy wymaga doÅ‚Ä…czenia do oferty upoważnia-  Å›wiadectwa autoryzacji firmy Vissman Sp. z o. o. do dokonywania przeglÄ…dów serwisowych nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci

„Upoważniamy firmÄ™ ……………do bezpoÅ›redniego zakupu, sprzedaży, montażu, uruchomienia,  serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego nastÄ™pujÄ…cych kotÅ‚ów firmy Viessmann o mocy od 72 kW: Vitoplex, Vitomax.

Autoryzacja jest ważna na rok 2015 oraz odpowiada merytorycznie uprawnieniom  posiadanym przez SÅ‚użby Techniczne w/w firmy”

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: BartÅ‚omiej Prajsnar  - tel. 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób zÅ‚ożenia ofert:

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta - Serwis (utrzymanie w ciÄ…gÅ‚ej sprawnoÅ›ci)  nastÄ™pujÄ…cych urzÄ…dzeÅ„ : 5 szt. kotÅ‚ów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotÅ‚y parowe Vitomax 200 HS  zainstalowane w kotÅ‚owni  ZamawiajÄ…cego – EZ/214/55/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

  I.    OÅ›wiadczenia dodatkowe

 1.    OÅ›wiadczam, że zapoznaÅ‚em siÄ™ z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszÄ™ do niego zastrzeżeÅ„.

 2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ..........................................................................................................................

 3.    Wyrażam zgodÄ™ na warunki pÅ‚atnoÅ›ci okreÅ›lone w zapytaniu ofertowym.

 4.    Okres zwiÄ…zania ofertÄ…: .........................................................................................................................................................

 5.    Niniejszym oÅ›wiadczam, że oferta ta jest ważna do dnia..................................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – wzór umowy

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Wzór umowy
Formularz ofertowy