Zamówienie publiczne - szczegóły

Serwis (utrzymanie w ciągłej sprawności) następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS zainstalowane w kotłowni Zamawiającego

Numer: EZ/214/55/2015

Data składania ofert: 2015-08-19

Data otwarcia ofert: 2015-08-19

nr sprawy EZ/214/55/2015                                                                                            Krosno, dnia 05.08. 2015 r.

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-4378 497                                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Serwis (utrzymanie w ciągłej sprawności)  następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS  zainstalowane w kotłowni  Zamawiającego.

 

 

Przedmiot zamówienia:

Serwis (utrzymanie w ciągłej sprawności)  następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS  zainstalowane w kotłowni  Zamawiającego.

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Umowa serwisowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy licząc od dnia jej podpisania.  

Miejsce wykonania zamówienia:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 19.08. 2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

19.08. 2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne wymagania

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty upoważnia-  świadectwa autoryzacji firmy Vissman Sp. z o. o. do dokonywania przeglądów serwisowych następującej treści

„Upoważniamy firmę ……………do bezpośredniego zakupu, sprzedaży, montażu, uruchomienia,  serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego następujących kotłów firmy Viessmann o mocy od 72 kW: Vitoplex, Vitomax.

Autoryzacja jest ważna na rok 2015 oraz odpowiada merytorycznie uprawnieniom  posiadanym przez Służby Techniczne w/w firmy”

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Bartłomiej Prajsnar  - tel. 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób złożenia ofert:

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta - Serwis (utrzymanie w ciągłej sprawności)  następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS  zainstalowane w kotłowni  Zamawiającego – EZ/214/55/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

  I.    Oświadczenia dodatkowe

 1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ..........................................................................................................................

 3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

 4.    Okres związania ofertą: .........................................................................................................................................................

 5.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia..................................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Wzór umowy
Formularz ofertowy