Zamówienie publiczne - szczegóły

Naprawę 4 sztuk optyk laparoskopowych 4 mm 30° do zabiegów urologicznych (rozszczelnienie tulei w okolicy soczewek-trwałe uszkodzenie tulei

Numer: EZ/214/56/2015

Data składania ofert: 2015-08-20

Data otwarcia ofert: 2015-08-20

nr sprawy EZ/214/56/2015                                                                                            Krosno, dnia 05.08. 2015 r.

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-4378 497                                                                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Naprawę 4 sztuk optyk laparoskopowych 4 mm 30° do zabiegów urologicznych (rozszczelnienie tulei w okolicy soczewek-trwałe uszkodzenie tulei)  

 

Przedmiot zamówienia:

Naprawa 4 sztuk optyk laparoskopowych 4 mm 30° do zabiegów urologicznych (rozszczelnienie tulei w okolicy soczewek- trwałe uszkodzenie tulei)   

Termin realizacji zamówienia:

 

15 dni  roboczych od momentu podpisania umowy   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 18.08. 2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

18.08. 2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Ferdynand Wojtaszek/Krzysztof Guzylak  - tel. 13 43 78 529/527

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

 

 

 

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta - Naprawa 4 sztuk optyk laparoskopowych 4 mm 30° do zabiegów urologicznych (rozszczelnienie tulei w okolicy soczewek)   – EZ/214/56/20154” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Wyjaśnienia
Wzór umowy 13.08 2015
Wyjaśnienia II
Wzór umowy wersja z 17 sierpnia