Zamówienie publiczne - szczegóły

Naprawa aparatu kogeneracyjnego

Numer: EZ/214/60/2015

Data składania ofert: 2015-08-18

Data otwarcia ofert: 2015-08-18

nr sprawy EZ/214/60/2015                                                                                           Krosno, dnia 06.08. 2015 r.

 Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-4378 497                                                                                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Naprawę aparatu kogeneracyjnego

 

Przedmiot zamówienia:

Naprawa agregatu kogeneracyjnego.

W wyniku zużycia uszkodzeniu uległa turbosprężarka. Wymagana jest regeneracja w przypadku uszkodzenia korpusu (wymiana na nową). Należy również wykonać przegląd silnika z wymianą zużytych elementów dla uniknięcia kolejnej awarii.

Typ generatora 200EM-199/293

Nr modułu 700001980734592460643

Nr silnika 727661

 

Termin realizacji zamówienia:

 

14  dnia od momentu podpisania umowy   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,  ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 18.08. 2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

18.08. 2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Bartłomiej Prajsnar  - tel. 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

 

 

 

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta - Naprawa agregatu kogeneracyjnego – EZ/214/60/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
wybór ofert