Zamówienie publiczne - szczegóły

Sukcesywna dostawę sortów odzieżowych zaplecza technicznego oraz rękawic roboczych

Numer: EZ/214/59/2015

Data składania ofert: 2015-08-24

Data otwarcia ofert: 2015-08-24

nr sprawy EZ/214/59/2015                                                                                            Krosno, dnia 06.08.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Sukcesywna dostawę sortów odzieżowych zaplecza technicznego oraz rękawic roboczych  

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa przez okres 18 miesięcy:

a)       Pakiet nr 1 sortów odzieżowych zaplecza technicznego

b)       Pakiet nr 2 rękawic roboczych

 

Termin realizacji zamówienia:

18 miesięcy od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do  24.08.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

24.08.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Dokumenty jakie należy dołączyć do oferty

a) Karta techniczna materiału, z którego wykonana jest odzież

b) Technologia prania

c) Oświadczenie producenta, że sposób farbowania jest trwały i nie ulega odbarwieniu podczas prania

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Włodzimierz Mac  – 13 43 78 242/220

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Sukcesywna dostawę sortów odzieżowych zaplecza technicznego oraz rękawic roboczych”

EZ/214/59/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy  

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
załącznik nr 2
Załącznik nr 2 - wersja 12 sierpnia 2015
umowa wzór - wersja 12 sierpnia
Wyjaśnienia
wybór ofert