Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego oraz Lampy Sollux do światłolecznictwa

Numer: EZ/214/63/2015

Data składania ofert: 2015-08-17

Data otwarcia ofert: 2015-08-17

nr sprawy EZ/214/63/2015                                                                                            Krosno, dnia 10.08.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę wraz z montażem Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego  oraz Lampy Sollux do światłolecznictwa

 

Przedmiot zamówienia:

dostawę wraz z montażem

a)       Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego

b)       Lampy Sollux do światłolecznictwa z filtrem czerwonym i niebieskim oraz statywem zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego

 

Termin realizacji zamówienia:

10 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do  17.08.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

17.08.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Łukasz Wojtyczek , Jacek Eibin tel. 13 43 78 269/313

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

Lub z apomocza poczty eketrocnziej na adres

sezam.szpital@krosno.med.pl

z dopiskiem:

Oferta – zakup wraz z dostawą i montażem Uniwersalnego Gabinetu Usprawnienia Leczniczego  oraz Lampy Sollux do światłolecznictwa

EZ/214/63/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy  

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
Formularz ofertowy 13 sierpnia 2015
wybór ofert