Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa mebli do punktu pobierania materiałów do badań oraz krzeseł zespolonych

Numer: EZ/214/66/2015

Data składania ofert: 2015-09-08

Data otwarcia ofert: 2015-09-08

nr sprawy EZ/214/66/2015                                                                                            Krosno, dnia 25.08.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawę mebli do punktu pobierania materiałów do badań oraz krzeseł zespolonych  

Przedmiot zamówienia:

Dostawa mebli do punktu pobierania materiałów do badań oraz krzeseł zespolonych

Pakiet nr 1 – meble: szafki na leki, szafki wiszące, stolik narożny, biurko

Pakiet nr 2 – krzesła zespolone siedziska kubełkowe, stolik

Termin realizacji zamówienia:

14 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do  08.09.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

08.09.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:

Krystyna  Baran – 13 43 78 208, Marian Penar 13 43 78 208  

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Dostawa mebli do punktu pobierania materiałów do badań oraz krzeseł zespolonych  

EZ/214/66/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz asortymentowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4 – rysunki  

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
rysunek
Wyjaśnienia
załącznik nr 2 z dnia 2 wrzesnia 2015 roku
rysunek stolik poz nr 6