Zamówienie publiczne - szczegóły

Świadczenie usługi badania sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/214/70/2015

Data składania ofert: 2015-09-15

Data otwarcia ofert: 2015-09-15

Krosno, dnia 01.09.2015 roku

                               (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                 

 

 

Znak sprawy EZ/214/70/2015                                  

                                                          

 

                         

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

Świadczenie usługi badania sprawozdania finansowego za rok 2015 Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Termin realizacji zamówienia:

do 30 kwietnia 2016 roku

Miejsce wykonania zamówienia:

 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 15 września 2015 r. do godz. 10:00

Termin i miejsce otwarcia ofert:

15 września 2015 r. godz. 10:30

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój 101

Warunki płatności:

 

Płatność zgodnie z § 6 wzoru umowy

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

 

2. Wykonawca musi być podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, o której mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.

 

3. Wykonawca musi dysponować biegłymi rewidentami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, o którym mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym.

 

4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Na potwierdzenie spełniania w/w warunków szczegółowych Wykonawca złoży stosowne oświadczenie

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 

w sprawach merytorycznych – mgr Małgorzata Sobolewska – Główny Księgowy  tel. -13 43 78 336

 

w sprawach formalnych (proceduralnych) –Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –Joanna Mendocha tel. 13 43 78 216

 

 

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

„Oferta –  usługa badania sprawozdania finansowego  EZ/214/70/2015”

Nie otwierać w Sekretariacie.

 

 

 I.     

II.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .............................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...........................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ...........................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp. (jeżeli dotyczy)

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

 

 

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

 

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 


 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1
wzór umowy
INFORMACJA !!!!
WYJAŚNIENIE Z DNIA 10 WRZEŚNIA 2015 ROKU
zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej