Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa dostępu do Internetu i łącze cyfrowe dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57

Numer: EZ/214/71/2015

Data składania ofert: 2015-09-21

Data otwarcia ofert: 2015-09-21

 nr sprawy EZ/214/71/2015                                                                                          Krosno, dnia 09.09. 2015 r.

 Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-4378 497                                                                                          
email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Usługa dostępu do Internetu i łącze cyfrowe dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57

 

Przedmiot zamówienia:

1.       Dostęp do szerokopasmowego Internetu obejmuje:

1)       medium przesyłu danych : światłowód jednomodowy  dwuwłóknowy

2)       minimum 2 zewnętrzne rutowalne adresy IP bez NAT do wykorzystania  przez jednostkę

3)       gwarantowane pasmo min.10Mbit/s (łącze symetryczne) 

4)       łącze zakończone dupleksowym złączem SC/APC,

5)       punkt zakończenia łącza: WSP Krosno Korczyńska 57 , pomieszczenie centrali telefonicznej .

6)       możliwość zgłoszenia awarii 24h/dobę,

7)       gwarancję dostępności usługi – 99,5% oraz gwarantowany czas reakcji na awarię do 2 godz. w dni powszednie. 

8)       dostęp do statystyk obrazujących parametry łącza:

a)       ilość przesyłanych pakietów na sekundę w obie strony,

b)       ilość pakietów utraconych,

c)       średnie wielkości transmitowanych danych (wysycenie łącza),

d)       statystyka awaryjności

Termin realizacji zamówienia:

 

24 miesiące  od momentu podpisania umowy   

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57 Termin złożenia oferty do: 21.09. 2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

21.09. 2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Paweł Pernal - tel. 13 43 78 368

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta – Usługa dostępu do Internetu i łącze cyfrowe dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie ul. Korczyńska 57– EZ/214/71/20154” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
Wyjaśnienia
wybór ofert