Zamówienie publiczne - szczegóły

Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych,

Numer: EZ/215/96/2015

Data składania ofert: 2015-10-09

Data otwarcia ofert: 2015-10-09

Krosno: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych, EZ/215/96/2015
Numer ogłoszenia: 252322 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usÅ‚ugi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II , ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiajÄ…cego: krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREÅšLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych, EZ/215/96/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usÅ‚ugi.

II.1.4) OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Å›wiadczenie usÅ‚ug polegajÄ…cych na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych z posesji ZamawiajÄ…cego okreÅ›lonych poniżej w pkt.2 niniejszej części siwz. 2) Warunki realizacji zamówienia zostaÅ‚y zawarte we wzorze umowy stanowiÄ…cym integralnÄ… część SIWZ. 3) ZamawiajÄ…cy nie dopuszcza możliwoÅ›ci skÅ‚adania ofert wariantowych. 4) OryginaÅ‚ SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu ZamawiajÄ…cego, stanowiÄ…cy podstawÄ™ do rozstrzygania ewentualnych sporów zwiÄ…zanych z treÅ›ciÄ… tego dokumentu, dostÄ™pny jest w formie papierowej u ZamawiajÄ…cego i udostÄ™pniony na stronie internetowej www.krosno.med.pl i może być przekazywany nieodpÅ‚atnie Wykonawcom w formie elektronicznej - email lub pÅ‚ytka CD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców, ZamawiajÄ…cy przewiduje możliwość powielenia i przekazania/ przesÅ‚ania za odpÅ‚atnoÅ›ciÄ… kopii SIWZ w formie papierowej - SIWZ jest nieodpÅ‚atna, wykonawca ponosi jedynie koszty wysyÅ‚ki. SzczegóÅ‚owy zakres usÅ‚ug Å›wiadczonych przez WykonawcÄ™ obejmuje: 1. Opróżnianie magazynu przy ulicy KorczyÅ„skiej 57 nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na zgÅ‚oszenie telefoniczne. 2. Opróżnianie magazynu przy ulicy Grodzkiej 45 nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na zgÅ‚oszenie telefoniczne. 3. Transport odpadów pojazdem specjalistycznym do miejsca skÅ‚adowania i unieszkodliwiania. 4. Odbiór odpadów na CITO nastÄ™powaÅ‚ bÄ™dzie w dniu przekazania zgÅ‚oszenia telefonicznego przez pracownika Sekcji Administracyjno - Gospodarczej. ZgÅ‚oszenie nie może nastÄ…pić później niż do godziny 11:00. 5. Wykonawca bÄ™dzie realizowaÅ‚ UsÅ‚ugi przy użyciu wÅ‚asnego sprzÄ™tu, Å›rodków transportu i urzÄ…dzeÅ„ do tego celu przystosowanych zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami. 6. Wykonawca oÅ›wiadcza, że posiada zezwolenie na wykonanie usÅ‚ug zwiÄ…zanych z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów. 7. Wykonawca zobowiÄ…zuje siÄ™ do wystawiania druku potwierdzajÄ…cego unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami prawa. 8. ZamawiajÄ…cy zobowiÄ…zuje siÄ™ do gromadzenia odpadów w workach foliowych w magazynie oraz zapewnia dojazd i dojÅ›cie do magazynu. 9. Do pozycji nr 2 zaÅ‚Ä…cznika nr 1 do wniosku na odbiór, wywóz i unieszkodliwianie Wykonawca zobowiÄ…zuje siÄ™ dostarczać pojemniki o pojemnoÅ›ci 20 i 60 litrów wraz z pokrywÄ… zamkniÄ™cia, do siedziby ZamawiajÄ…cego po uprzednim zgÅ‚oszeniu telefonicznym przez ZamawiajÄ…cego. Pojemniki 60 l - okoÅ‚o 450 szt. na 18 miesiÄ™cy (ul. KorczyÅ„ska 57) Pojemniki 20 l - okoÅ‚o 342 szt. na 18 miesiÄ™cy (ul. Grodzka 45) IloÅ›ci pojemników mogÄ… zostać zwiÄ™kszone, w przypadku zwiÄ™kszenia siÄ™ iloÅ›ci odpadów pochodzÄ…cych z żywienia pacjentów..

II.1.5)

  przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych

 • OkreÅ›lenie przedmiotu oraz wielkoÅ›ci lub zakresu zamówieÅ„ uzupeÅ‚niajÄ…cych
 •  

II.1.6) Wspólny SÅ‚ownik ZamówieÅ„ (CPV): 90.52.00.00-8, 90.52.40.00-6, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.50.00.00-2, 90.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiÄ…cach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych i na podstawie dokumentów doÅ‚Ä…czonych przez WykonawcÄ™ do oferty wykonawca zÅ‚ozy 1) OÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych (którego wzór stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do siwz); 2) Zezwolenie na odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych zgodnie z UstawÄ… z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

 • III.3.2) Wiedza i doÅ›wiadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych i na podstawie dokumentów doÅ‚Ä…czonych przez WykonawcÄ™ do oferty 1) Wykonawca zÅ‚ożyć w zakresie wiedzy i doÅ›wiadczenia: a) Wykaz wykonanych usÅ‚ug w okresie 3 lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadajÄ…cych swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, potwierdzajÄ…cych: wykonanie minimum trzech usÅ‚ug o Å‚Ä…cznej wartoÅ›ci minimum 700 000,00 zÅ‚ brutto lub wykonanie unieszkodliwienia odpadów na minimum 500 Mg. b) Dokumenty potwierdzajÄ…ce, że usÅ‚ugi o których mowa w lit. a) zostaÅ‚y wykonane należycie, c) OÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych (którego wzór stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 4 do siwz)

 • III.3.3) PotencjaÅ‚ techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych i na podstawie dokumentów doÅ‚Ä…czonych przez WykonawcÄ™ do oferty Wykonawca zÅ‚ozy: OÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych, (którego wzór stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do siwz)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych i na podstawie dokumentów doÅ‚Ä…czonych przez WykonawcÄ™ do oferty Wykonawca zÅ‚ozy: OÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych, (którego wzór stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do siwz)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena speÅ‚nienia odbÄ™dzie siÄ™ na podstawie oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych i na podstawie dokumentów doÅ‚Ä…czonych przez WykonawcÄ™ do oferty Wykonawca zÅ‚ozy: OÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówieÅ„ publicznych, (którego wzór stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do siwz)

III.4) INFORMACJA O OÅšWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJÄ„ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oÅ›wiadczenia o speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu należy przedÅ‚ożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnieÅ„ do wykonywania okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci lub czynnoÅ›ci, jeżeli przepisy prawa nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek ich posiadania, w szczególnoÅ›ci koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku Å›wiadczeÅ„ okresowych lub ciÄ…gÅ‚ych również wykonywanych, gÅ‚ównych dostaw lub usÅ‚ug, w okresie ostatnich trzech lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartoÅ›ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usÅ‚ugi zostaÅ‚y wykonane, oraz zaÅ‚Ä…czeniem dowodów, czy zostaÅ‚y wykonane lub sÄ… wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania potwierdzajÄ…cy, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci - wystawiony nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia albo skÅ‚adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitaÅ‚owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitaÅ‚owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane usÅ‚ugi - odpowiadajÄ… wymaganiom okreÅ›lonym przez zamawiajÄ…cego w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi w tej mierze wymogami prawnymi ZamawiajÄ…cy żąda nastÄ™pujÄ…cych dokumentów: a) Zezwolenie na odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych zgodnie z UstawÄ… z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) b) ZaÅ›wiadczenie o instalacji spalarni odpadów, która nie wykazuje nieprawidÅ‚owoÅ›ci oraz że dotrzymuje standardów emisyjnych - WIOÅš. c) OÅ›wiadczenie zawierajÄ…ce informacjÄ™ o dokÅ‚adnym miejscu, w którym unieszkodliwianie bÄ™dÄ… odpady medyczne niebezpieczne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwiÄ…zane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - termin pÅ‚atnoÅ›ci faktury - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona bÄ™dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której bÄ™dzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: krosno.med.pl
SpecyfikacjÄ™ istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, DziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia pokój 101.

IV.4.4) Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub ofert: 09.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, 38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57, sekretariat pokój 275..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: nie


 Załączniki:
SIWZ
załącznik nr 2
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Wzór umowy 02.10.2015
siwz poprawiona
wybór ofert