Zamówienie publiczne - szczegóły

Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych,

Numer: EZ/215/96/2015

Data składania ofert: 2015-10-09

Data otwarcia ofert: 2015-10-09

Krosno: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych, EZ/215/96/2015
Numer ogłoszenia: 252322 - 2015; data zamieszczenia: 25.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II , ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4378497, 4378215, faks 013 4378497, 4378215.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: krosno.med.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych, EZ/215/96/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: świadczenie usług polegających na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych z posesji Zamawiającego określonych poniżej w pkt.2 niniejszej części siwz. 2) Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ. 3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4) Oryginał SIWZ podpisany przez osoby uprawnione w imieniu Zamawiającego, stanowiący podstawę do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią tego dokumentu, dostępny jest w formie papierowej u Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej www.krosno.med.pl i może być przekazywany nieodpłatnie Wykonawcom w formie elektronicznej - email lub płytka CD. Natomiast po uprzednim zamówieniu przez Wykonawców, Zamawiający przewiduje możliwość powielenia i przekazania/ przesłania za odpłatnością kopii SIWZ w formie papierowej - SIWZ jest nieodpłatna, wykonawca ponosi jedynie koszty wysyłki. Szczegółowy zakres usług świadczonych przez Wykonawcę obejmuje: 1. Opróżnianie magazynu przy ulicy Korczyńskiej 57 nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu oraz na zgłoszenie telefoniczne. 2. Opróżnianie magazynu przy ulicy Grodzkiej 45 nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu oraz na zgłoszenie telefoniczne. 3. Transport odpadów pojazdem specjalistycznym do miejsca składowania i unieszkodliwiania. 4. Odbiór odpadów na CITO następował będzie w dniu przekazania zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Sekcji Administracyjno - Gospodarczej. Zgłoszenie nie może nastąpić później niż do godziny 11:00. 5. Wykonawca będzie realizował Usługi przy użyciu własnego sprzętu, środków transportu i urządzeń do tego celu przystosowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Wykonawca oświadcza, że posiada zezwolenie na wykonanie usług związanych z odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów. 7. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania druku potwierdzającego unieszkodliwienia odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 8. Zamawiający zobowiązuje się do gromadzenia odpadów w workach foliowych w magazynie oraz zapewnia dojazd i dojście do magazynu. 9. Do pozycji nr 2 załącznika nr 1 do wniosku na odbiór, wywóz i unieszkodliwianie Wykonawca zobowiązuje się dostarczać pojemniki o pojemności 20 i 60 litrów wraz z pokrywą zamknięcia, do siedziby Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego. Pojemniki 60 l - około 450 szt. na 18 miesięcy (ul. Korczyńska 57) Pojemniki 20 l - około 342 szt. na 18 miesięcy (ul. Grodzka 45) Ilości pojemników mogą zostać zwiększone, w przypadku zwiększenia się ilości odpadów pochodzących z żywienia pacjentów..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.52.00.00-8, 90.52.40.00-6, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.50.00.00-2, 90.40.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty wykonawca złozy 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz); 2) Zezwolenie na odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21)

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty 1) Wykonawca złożyć w zakresie wiedzy i doświadczenia: a) Wykaz wykonanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, potwierdzających: wykonanie minimum trzech usług o łącznej wartości minimum 700 000,00 zł brutto lub wykonanie unieszkodliwienia odpadów na minimum 500 Mg. b) Dokumenty potwierdzające, że usługi o których mowa w lit. a) zostały wykonane należycie, c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych (którego wzór stanowi załącznik nr 4 do siwz)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty Wykonawca złozy: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty Wykonawca złozy: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia odbędzie się na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych i na podstawie dokumentów dołączonych przez Wykonawcę do oferty Wykonawca złozy: Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, (którego wzór stanowi załącznik nr 3 do siwz)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów medycznych niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Zezwolenie na odbiór, wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych niebezpiecznych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 21) b) Zaświadczenie o instalacji spalarni odpadów, która nie wykazuje nieprawidłowości oraz że dotrzymuje standardów emisyjnych - WIOŚ. c) Oświadczenie zawierające informację o dokładnym miejscu, w którym unieszkodliwianie będą odpady medyczne niebezpieczne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 97
 • 2 - termin płatności faktury - 3

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: krosno.med.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia pokój 101.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2015 godzina 11:00, miejsce: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, sekretariat pokój 275..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 Załączniki:
SIWZ
załącznik nr 2
Oświadczenie nr 1
Oświadczenie nr 2
Wzór umowy
Formularz ofertowy
Wzór umowy 02.10.2015
siwz poprawiona
wybór ofert