Zamówienie publiczne - szczegóły

Montaż i utrzymanie systemu monitorowania jednostek transportowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie przez okres 36 miesięcy

Numer: EZ/214/79/2015

Data składania ofert: 2015-10-15

Data otwarcia ofert: 2015-10-15

nr sprawy EZ/214/79/2015                                                                                           Krosno, dnia 06.10. 2015 r.

 Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-4378 497                                                                                          
email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Montaż i utrzymanie systemu monitorowania jednostek transportowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie przez okres 36 miesięcy 

 

Przedmiot zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zapytania Ofertowego:

a)       dostawa i montaż systemu monitorowania jednostek transportowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie wraz z jego aktywacją oraz dostawa czytników i identyfikatorów oraz wszystkich urządzeń niezbędnych do jego prawidłowego działania, w tym między innymi okablowania, anteny GPS i GSM

b)       demontaż systemu w terminie maksymalnie 10 dni od upływu terminu obowiązywania umowy

c)       udzielenie gwarancji na zamontowany system i wszelkie urządzenia w okresie obowiązywania umowy

d)       utrzymanie systemu monitorowania jednostek transportowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie wraz z dzierżawą lokalizatorów GPS przez okres 36 miesięcy 

7 pojazdów kontrola GPS trasy i pełna obsługa paliwowa

3 pojazdy kontrola GPS trasy

Termin realizacji zamówienia:

 

Termin montażu systemu w ciągu 14 dni od podpisania umowy

Usługa przez okres 36 miesięcy od dnia  od daty podpisania protokołu odbioru montażu systemu       

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,  ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno

Termin złożenia oferty do: 15.10. 2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,  ul. Korczyńska 57
38-400 Krosno

15.10. 2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Wojciech Wojnar  - tel. 13 43 78 202

 

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta - Montaż i utrzymanie systemu monitorowania jednostek transportowych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie przez okres 36 miesięcy 

– EZ/214/79/2015”

z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

…………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
Wyjaśnienia
Wzór umowy 12.10.2015
Wybór ofert