Zamówienie publiczne - szczegóły

Przegląd okresowy diatermii chirurgicznych uzytkowanych przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym oraz w innych jednostkach

Numer: EZ/214/94/2015

Data składania ofert: 2015-11-16

Data otwarcia ofert: 2015-11-16

Krosno, dnia  2 listopada 2015 roku                                                                                

Znak sprawy EZ/214/94/2015

 

                                                                                              www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przegląd okresowy diatermii chirurgicznych użytkowanych przez Zamawiającego na Bloku Operacyjnym oraz innych jednostkach zgodnie z zał. nr 2 do zapytania ofertowego (wykaz urządzeń)

 

Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu uprawniającego do wykonania czynności przeglądu danego urządzenia tj. upoważnienie do wykonywania czynności urządzeń będących przedmiotem zamówienia lub certyfikat z przebytego szkolenia u autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzenia.

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 16.11.2015 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

16.11.2015 r. godz. 10:10

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103

 

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:–  Ferdynand Wojtaszek, Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego tel. 13 43 78 529

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Joanna Mendocha - tel. 13 4378 216

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

przegląd okresowy diatermii

 

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................................................

2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto     

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

2)    podatek VAT

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

3)    cenę brutto    

(słownie złotych .................................................................................................................................................................. )

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .....................................................................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...................................................................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ......................................................................................................................................................


6 .    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia.............................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 


 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1
wykaz urządzeń
wzór umowy
wyjaśnienia
zał. nr 1 po zmianach
ZAŁĄCZNIK NR 2
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania