Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Robotami budowlano-instalacyjnymi polegającymi na wymianie złącza kablowego budynku sprężarkowni z tlenownią oraz dostosowanie przyłącza do zabudowy nowej rozdzielnicy RSP.

Numer: EZ/214/97/2015

Data składania ofert: 2015-11-10

Data otwarcia ofert: 2015-11-10

nr sprawy EZ/214/97/2015                                                                                            Krosno, dnia 03.11.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                                        email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Robotami budowlano-instalacyjnymi polegającymi na wymianie złącza kablowego budynku sprężarkowni z tlenownią oraz dostosowanie przyłącza do zabudowy nowej rozdzielnicy RSP.

Przedmiot zamówienia:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad Robotami budowlano-instalacyjnymi polegającymi na wymianie złącza kablowego budynku sprężarkowni z tlenownią oraz dostosowanie przyłącza do zabudowy nowej rozdzielnicy RSP zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy

 

Roboty obejmują  wymianę złącza kablowego budynku Sprężarkowni z Tlenownia oraz dostosowanie przyłącza do zabudowy nowej rozdzielnicy RSP zgodnie z dokumentacją projektową i zapytaniem ofertowym

Zakres prac:

1.       Rozkucie elewacji i demontaż istniejącej skrzynki złącza kablowego.

2.       Przeróbka podejść kablowych wraz z zaprasowaniem nowych końcówek kablowych.

3.       Montaż nowej skrzynki z wyposażeniem jak w dokumentacji projektowej i przyłączenie kabli.

4.       Uzupełnienie płytek elewacyjnych, obróbka skrzynki oraz wyrównanie płytek odbojowych przy budynku.

Istniejące linie kablowe ze złącza do SZR pozostają bez zmian.

Termin realizacji zamówienia: 80 od momentu podpisania umowy 

Miejsce wykonania zamówienia: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno 

Miejsce i termin złożenia oferty: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno Sekretariat pokój nr 275 lub adres e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl Termin złożenia oferty do  10.11.2015 r. godz. 11:00

 

Termin otwarcia ofert: 10.11.2015 r. godz. 11:15, Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, pokój 101

Warunki płatności: Zgodnie z §5 wzoru umowy (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Warunki udziału w postepowaniu

 

Wykonawca powinien podsiadać wiedzę i doświadczenie niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

 

Wykonawca winien dysponować Kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Edyta Prajsnar  – 13 43 78 208,
Stanisław Szurlej  – 13 43 78 511

 

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

lub adres e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl

z dopiskiem:

„Oferta – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlano-instalacyjnymi polegającymi na wymianie złącza kablowego budynku sprężarkowni z tlenownią oraz dostosowanie przyłącza do zabudowy nowej rozdzielnicy RSP zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, dokumentacji projektowej oraz wzorze umowy ”

EZ/214/97/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – zakres prac objętych nadzorem

Załącznik nr 4 - Dokumentacja projektowa - złącze kablowe bud. Tlenowni i Spręża

Załącznik nr 5 -  pozwolenie na budowę

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Dokumentacja projektowa - złącze kablowe bud. Tlenowni i Spręża
pozwolenie na budowę
załącznik nr 3 -