Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016

Numer: EZ/214/99/2015

Data składania ofert: 2015-11-16

Data otwarcia ofert: 2015-11-16

Krosno, dnia 04.11.2015 roku

   (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                             

 

Znak sprawy EZ/214/99/2015

                                                                                              www.krosno.med.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016

 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety jak następuje:

 

Pakiet nr 1 – zakup wraz z dostawą oprogramowania do interaktywnej terapii ruchowej chorych z dysfunkcją kończyny dolnej i/lub górnej za pomocą wizyjnej rzeczywistości wirtualnej i czujników ruchu

 

Pakiet nr 2 – zakup wraz z dostawą zestawu dynamicznych ortez wspomagających ruch dłoni niedowładnej

Oferowany wyrób musi być:

  1. odpowiednio oznakowany i posiadać wymagane prawem dopuszczenie do obrotu (Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zgłoszenia do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności oraz wszelkie posiadane atesty na zaoferowany asortyment)
  2. posiadać dokumentację techniczną w języku polskim, niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego z wyrobu, jak: gwarancje, instrukcje, opisy techniczne, schematy, itp.

 W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy do oferty dołączyć parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy:

- Oryginalne opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany oraz stosowne instrukcje obsługi.

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: dostawa jednorazowa w terminie do 4 grudnia 2015 roku od daty podpisania umowy

 

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 – Oddział Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 16.11.2015 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

16.11.2015   r. godz. 10:10

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103

 

Warunki płatności:

Płatność za przedmiot zamówienia nastąpi przelewem w terminie do 31 grudnia 2015 roku

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:

 

- lek Janusz Boczar – Kierownik Oddziału Rehabilitacyjny z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej tel. 13 43 78 537

- Wacław Wiśniewski - Sekcja Naprawy Aparatury i Sprzętu Medycznego – tel. 13 43 78 527

 

 

w sprawach formalnych (proceduralnych):

– z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Joanna Mendocha - tel./fax 13 43 78 216

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

 

 

z dopiskiem :

 

Zakup aparatury medycznej dla oddziałów rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy .................................................................................................................

2.    Adres siedziby .........................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego .................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto 

(słownie złotych...................................................................................................................... )

2)    podatek VAT       

(słownie złotych...................................................................................................................... )

3)    cenę brutto

(słownie złotych ..................................................................................................................... )

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .............................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...........................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ...........................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia – opis parametrów wymaganych

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 


 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 -formularz przedmiotu zamówienie - opis parametrów wymaganych
zał. nr 3 - wzór umowy
zawiadomienie o przesunięciu terminu składania i otwarcia ofert