Zamówienie publiczne - szczegóły

Ochronę osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/214/101/2015

Data składania ofert: 2015-11-23

Data otwarcia ofert: 2015-11-23

nr sprawy EZ/214/101/2015                                                                                           Krosno, dnia 10,.11.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Ochronę osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Przedmiot zamówienia:

Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie zgodnie z załącznikiem nr 3 i 2 do zapytania ofertowego

 

Termin realizacji zamówienia:

24 miesiące od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do  23.11.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

23.11.2015 r. godz. 11:15 pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Wymagane dokumenty

Wykonawca dołączy do oferty następujące dokumenty w oryginale w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem:

1)       koncesję  na  podjęcie działalności gospodarczej w  zakresie  ochrony osób, mienia,  konwojowania środków  pieniężnych.

2)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji   działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub  zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy  przed upływem terminu składania ofert

3)       polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca  ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  gospodarczej

 

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:   Edyta Prajsnar 13 43 78 208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta – Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

EZ/214/101/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy 

Załącznik nr 3 – Zakres rzeczowy zadania

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 

 


 Załączniki:
załącznik nr 2
załącznik nr 3 - zakres
załącznik nr 2 wzór umowy z dnia 18 listopada 2015
Wyjaśnienia
Formularz ofertowy 19 listopada 2015
Wybór ofert