Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą paczek świątecznych dla pracowników

Numer: EZ/214/104/2015

Data składania ofert: 2015-11-24

Data otwarcia ofert: 2015-11-24

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno zaprasza do zÅ‚ożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup wraz z dostawÄ… paczek Å›wiÄ…tecznych dla pracowników

 

Termin realizacji zamówienia:

 

07.12.2015r.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

Dział Kadr

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 24.11.2015 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

24.11.2015r. godz. 10:30

DziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia pokój 101

 

Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.

Dalsze warunki pÅ‚atnoÅ›ci reguluje § 5 wzoru umowy stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Inne szczególne warunki:

 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Pracownik DziaÅ‚u Kadr  

SÅ‚awomir Prajzner – Inspektor Tel. 13 43 78 265

w sprawach formalnych (proceduralnych) –z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Agnieszka PÄ™kalska  tel. 13 4378497

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 „Oferta –  zakup i dostawa paczek Å›wiÄ…tecznych  dla pracowników  EZ/214/104/2015”

Nie otwierać w Sekretariacie.

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 wzór umowy
modyfikacja załącznika nr 2
odpowiedzi na pytania Wykonawców
wybór najkorzystniejszej oferty