Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz czlonków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarackiego im Jana Pawła II w Krośnie.

Numer: 118/2015/N/Krosno

Data składania ofert: 2015-12-31

Data otwarcia ofert: 2015-12-31

24/11/2015    S227    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Krosno: Usługi ubezpieczeń na życie

2015/S 227-413511

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II
ul. Korczyńska 57
Osoba do kontaktów: Monika Koś
38-400 Krosno
POLSKA
Tel.: +48 134978497
E-mail: sezam.szpital@krosno.med.pl
Faks: +48 134978497

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.krosno.med.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Supra Brokers S.A
al. Śląska 1, budynek S 1–2, piętro III
Osoba do kontaktów: Mariusz Augustyniak
54-118 Wrocław
POLSKA
Tel.: +48 717770400
E-mail: centrala@suprabrokers.pl
Faks: +48 717770455
Adres internetowy: http://www.suprabrokers.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Supra Brokers Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 10
Osoba do kontaktów: Suszyńska-Zioło
53-609 Wrocław
POLSKA
Tel.: +48 717770400
E-mail: centrala@suprabrokers.pl
Faks: +48 717770455
Adres internetowy: http://www.suprabrokers.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Supra Brokers S.A
al. Śląska 1, budynek S 1–2, piętro III
Osoba do kontaktów: Mariusz Augustyniak
54-118 Wrocław
POLSKA
Tel.: +48 717770400
E-mail: centrala@suprabrokers.pl
Faks: +48 717770455
Adres internetowy: http://www.suprabrokers.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Usługa grupowego ubezpieczenia na życie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6: Usługi finansowe a) Usługi ubezpieczeniowe b) Usługi bankowe i inwestycyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest grupowe ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.
2. Zamawiający nie gwarantuje, że wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz członkowie rodzin pracowników Zamawiającego przystąpią do grupowego ubezpieczenia na życie.
3. W ciągu trwania umowy mogą wystąpić zmiany w ilości osób ubezpieczonych.
4. Jeżeli pracownik lub członek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiający nie jest zobowiązany do opłacania za nich składki ubezpieczeniowej.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

66511000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie o łącznej wartości powyżej 207 000 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Przystępując do postępowania przetargowego Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych pracowników Zamawiającego. Składki będą płacone miesięcznie.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
Potencjał ekonomiczny, techniczny, finansowy i kadrowy Wykonawców w sumie musi spełniać wymagane warunki.
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, o którym mowa w Ustawie z 22.5.2003 o działalności ubezpieczeniowej w dziale I (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.), a w przypadku gdy rozpoczął on działalność przed wejściem w życie ustawy z 28.7.1990 o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. nr 59, poz. 344 ze zm.) zaświadczenie Ministra Finansów o posiadaniu zgody na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku wraz z wykazem wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 4 usług ubezpieczenia grupowego na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. ubezpieczenia grupowego na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników, gdzie każda z tych usług z osobna musi spełniać warunek ubezpieczenia min. 1 000 osób z potwierdzeniem że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wykaz zrealizowanych usług powinien zawierać przedmiot, datę wykonania, odbiorców i liczbę ubezpieczonych.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kopię opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłacenia całości składki w przypadku jednorazowej płatności lub składek, które stały się wymagalne do dnia upływu terminu składania ofert w przypadku płatności ratalnej.
2. Wykonawcy zobowiązani są również udokumentować, iż nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy skutkujące wykluczeniem z postępowania.
Sprawdzenie spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia.
3. Oświadczenia lub dokumenty, które przedstawiają Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) Zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w dziale I, o którym mowa w załączniku do ustawy z 22.5.2003 o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 950 z późn. zm.),
2) Wykaz wykonanych usług,
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
4) Kopia opłaconej polisy odpowiedzialności cywilnej wraz z potwierdzeniem opłacenia całości składki w przypadku jednorazowej płatności lub składek, które stały się wymagalne do dnia upływu terminu składania ofert w przypadku płatności ratalnej.
4. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawcy przedstawiają w celu potwierdzenia, że nie zachodzą w stosunku do nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 ustawy, skutkujące wykluczeniem z postępowania:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7) Oświadczenie o wykonanych usługach określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Pzp.
5. Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy.
1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba, że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do ofert dokumentów np. umowy konsorcjum.
Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.
2. Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie zostanie utworzona z dokumentów wymienionych w pkt III.2.1) z zastrzeżeniem, iż dokumenty wymienione w pkt III.2.1) ust. 4 stanowiące o braku podstaw do wykluczenia składane są przez każdego z uczestników konsorcjum osobno. Dopuszcza się, by oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – pkt III.2.1) ust. 3.2 złożył ustanowiony pełnomocnik/lider w imieniu wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
3. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
5. Wszyscy członkowie konsorcjum ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
6. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) ust. 4.1–4.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.2.1) ust. 4.5 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy.
3) Dokumenty, o których mowa w pkt 1 pkt a) i c) oraz ust 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ust. 1 pkt b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert.
4) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
6. Wykonawcy działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych;
1) Jeżeli Wykonawca działa w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, w przypadku udzielenia mu zamówienia, umowa nie będzie zawarta na zasadzie wzajemności.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena oferty. Waga 70

2. Warunki ubezpieczenia. Waga 30

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
nr SIWZ: 118/2015/N/KROSNO
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.12.2015 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 31.12.2015 - 10:10

Miejscowość:

Supra Brokers S.A., 54-118 Wrocław, al. Śląska 1, budynek S 1–2, piętro III.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Zamawiający, Wykonawcy, osoby zainteresowane.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających polegające na powtórzeniu zamówienia podstawowego w wysokości do 10 % zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Zamówienie uzupełniające dotyczy sytuacji:
a) gdy przed terminem zakończenia umowy podstawowej nie zostanie wyłoniony nowy wykonawca na kolejny okres ubezpieczenia i konieczne będzie zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej pracowników;
b) zwiększenia liczby osób podlegających ubezpieczeniu w przypadku przystąpienia do ubezpieczenia większej niż przewidywana w pkt XII SIWZ liczby ubezpieczonych w poszczególnych pakietach”
2. Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w zamówieniu podstawowym.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu lub zaniechania czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy. Terminy na wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się w następujących terminach:
1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną (w pkt VII ppkt 1 SIWZ Zamawiający ustalił, iż z Wykonawcami będzie porozumiewał się za pomocą faksu).
2) 15 dni jeżeli zostały w inny sposób niż okresy w pkt 1.
3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od daty publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4) Odwołanie wobec innych czynności niż w/w wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5) Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6) Jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wniesienie odwołania:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Wykonawca może przekazać zamawiającemu kopię odwołania za pomocą faksu.
Odwołanie powinno zawierać następujące elementy składowe:
— wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
— zwięzłe przedstawienie zarzutów,
— określenie żądania,
— wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis. Wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19.11.2015

 Załączniki:
ogłoszenie
SIWZ
zał.1
zał.2
Odpowiedź na pytania do SIWZ
unieważnienie postepowania