Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sukcesywna grawitacyjnego systemu separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu)

Numer: EZ/214/108/2015

Data składania ofert: 2015-12-02

Data otwarcia ofert: 2015-12-02

nr sprawy EZ/214/108/2015                                                                                          Krosno, dnia 25.11.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę sukcesywną grawitacyjnego systemu separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu)

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sukcesywna grawitacyjnego systemu separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu)

 

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

 sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do  02.12.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

02.12.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Andrzej Dudek – Kierownik oddziału Urazowo-ortopedycznego 13 43 78 555

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

 

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Dostawa sukcesywna grawitacyjnego systemu separacji koncentratu leukocytarno-płytkowego (czynników wzrostu)

EZ/214/108/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 –  formularz asortymentowo-cenowy  

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
załącznik nr 2
Wzór umowy
wybór najkorzystniejszej oferty