Zamówienie publiczne - szczegóły

Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do samochodów przez okres 12 miesięcy

Numer: EZ/214/105/2015

Data składania ofert: 2015-12-02

Data otwarcia ofert: 2015-12-02

nr sprawy EZ/214/105/2015                                                                                          Krosno, dnia 25.11.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                                        email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

sukcesywnÄ… dostawÄ™ części zamiennych i materiaÅ‚ów eksploatacyjnych  do samochodów

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiaÅ‚ów eksploatacyjnych  do samochodów przez okres 12 miesiÄ™cy

 

Termin realizacji zamówienia:

12 miesiÄ™cy od podpisania umowy  

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,

38-400 Krosno 

Termin zÅ‚ożenia oferty do  02.12.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

02.12.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Wojciech Wojnar  – 13 43 78 202

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

„Oferta – Sukcesywna dostawa części zamiennych i materiaÅ‚ów eksploatacyjnych  do samochodów przez okres 12 miesiÄ™cy

EZ/214/105/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz asortymentowo cenowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
załącznik nr 2
wybór ofert