Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa i montaż urządzeń wodo-oszczędnych dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/214/115/2015

Data składania ofert: 2015-12-23

Data otwarcia ofert: 2015-12-23

nr sprawy EZ/214/115/2015                                                                                          Krosno, dnia 18.12.2015 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawÄ™ i montaż urzÄ…dzeÅ„ wodo-oszczÄ™dnych dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie

Przedmiot zamówienia:

DostawÄ™ i montaż urzÄ…dzeÅ„ wodo-oszczÄ™dnych dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie

 

Termin realizacji zamówienia:

24 miesiÄ…ce  od  podpisania umowy lub w momencie, kiedy Å‚Ä…czna wartość wystawionych faktur bÄ™dzie równa wartoÅ›ci umowy ustalonej w § 10 umowy

 

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275 lub za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres  sezam.szpital@krosno.med.pl

Termin zÅ‚ożenia oferty do  23.12.2015 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

23.12.2015 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  BartÅ‚omiej Prajsnar 13 43 78 319 – DziaÅ‚ Techniczny

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

 

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

lub za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres

sezam.szpital@krosno.med.pl

Oferta – DostawÄ™ i montaż urzÄ…dzeÅ„ wodo-oszczÄ™dnych dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie

EZ/214/115/2015” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 - IloÅ›ci urzÄ…dzeÅ„ zamontowanych w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie w ramach umowy o dzierżawie systemu oszczÄ™dzania wody:

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 - Dotychczasowe zużycie wody stanowiÄ…ce podstawÄ™ rozliczeÅ„ umowy o dzierżawie systemu oszczÄ™dzania wody  w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie

ZaÅ‚Ä…cznik nr 4 – wzór umowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 5 - szczegóÅ‚owy opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
załącznik nr 2
załącznik nr 3
załącznik nr 5
wybór ofert