Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa oraz montaż 9 szt. klimatyzatorów ściennych w Budynku D na korytarzu poradni specjalistycznych

Numer: EZ/214/02/2016

Data składania ofert: 2016-01-15

Data otwarcia ofert: 2016-01-15

nr sprawy EZ/214/02/2016                                                                                             Krosno, dnia 08.01.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa oraz montaż 9 szt. klimatyzatorów ściennych w Budynku D na korytarzu poradni specjalistycznych

Przedmiot zamówienia:

Dostawa oraz montaż 9 szt. klimatyzatorów ściennych w Budynku D na korytarzu poradni specjalistycznych

Termin realizacji zamówienia:

2 miesiące od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do  15.01.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

15.01.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Bartłomiej Prajsnar  13 43 78 319/511–Dział Techniczny  - Kierownik

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Dostawa oraz montaż 9 szt. klimatyzatorów ściennych w Budynku D na korytarzu poradni specjalistycznych

EZ/214/02/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4  - rzut „ 4.rzut +1”

Załącznik nr  5 - rzut „ 5.rzut +2”

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Wzór umowy
Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
4.rzut +1
5.rzut +2
Formularz ofertowy
6.przekroj A-A
Wyjaśnienia
wybór ofert