Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie przeglądu okresowej, półrocznej kontroli budynków wielkopowierzchniowych: budynku 1A – pawilon łóżkowy o powierzchni zabudowy – 2151m2, budynku1D – poradnie specjalistyczne o powierzchni zabudowy – 2367m2 zlokalizowanych przy ulicy Korczyńskiej 57 w Krośnie wraz z wykazem prac remontowych koniecznych do wykonania

Numer: EZ/214/12/2016

Data składania ofert: 2016-02-03

Data otwarcia ofert: 2016-02-03

nr sprawy EZ/214/12/2016                                                                                            Krosno, dnia 25.01.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

wykonanie przeglądu okresowej, półrocznej kontroli budynków wielkopowierzchniowych: budynku 1A – pawilon łóżkowy o powierzchni zabudowy – 2151m2, budynku1D – poradnie specjalistyczne o powierzchni zabudowy – 2367m2 zlokalizowanych przy ulicy Korczyńskiej 57 w Krośnie  wraz z wykazem prac remontowych koniecznych do wykonania.

Przedmiot zamówienia:

wykonania przeglądu okresowej, półrocznej kontroli budynków wielkopowierzchniowych: budynku 1A – pawilon łóżkowy o powierzchni zabudowy – 2151m2, budynku1D – poradnie specjalistyczne o powierzchni zabudowy – 2367m2 zlokalizowanych przy ulicy Korczyńskiej 57 w Krośnie  wraz z wykazem prac remontowych koniecznych do wykonania.

1.         Zakres zamówienie obejmuje wykonanie:

a)       przeglądu okresowego polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu

b)       protokołów z kontroli stanu technicznego budynków wraz z wykazem prac remontowych koniecznych do wykonania.

 

Termin realizacji zamówienia:

3 tygodnie od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do  03.02.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

03.02.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Wymagane dokumenty

Wykonawca winien załączyć do oferty kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem posiadanych uprawnień budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  kierownik sekcji inwestycji : Krystyna Baran  -
13 43 78  208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – wykonanie przeglądu okresowej, półrocznej kontroli budynków wielkopowierzchniowych: budynku 1A – pawilon łóżkowy o powierzchni zabudowy – 2151m2, budynku1D – poradnie specjalistyczne o powierzchni zabudowy – 2367m2 zlokalizowanych przy ulicy Korczyńskiej 57 w Krośnie  wraz z wykazem prac remontowych koniecznych do wykonania.

SOR

EZ/214/12/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

   lub  e-mailem: sezam.szpital@krosno.med.pl

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

…………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy