Zamówienie publiczne - szczegóły

Opracowanie przez Wykonawcę projektu zmienionego istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Remont i przebudowa pomieszczeń na poziomie „0” w segmencie B, A, C, E po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

Numer: EZ/214/08/2016

Data składania ofert: 2016-02-02

Data otwarcia ofert: 2016-02-02

nr sprawy EZ/214/08/2016                                                                                            Krosno, dnia 26.01.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

opracowanie przez Wykonawcę  projektu zmienionego istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Remont i przebudowa pomieszczeń na poziomie „0” w segmencie B, A, C, E po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie przez Wykonawcę  projektu zmienionego istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Remont i przebudowa pomieszczeń na poziomie „0” w segmencie B, A, C, E po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

Przedmiotem zmówienia jest również uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, (jeżeli będzie wymagana) oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego, w ramach zadania inwestycyjnego „Remont i przebudowa pomieszczeń na poziomie „0” w segmencie B, A, C, E po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

Szczegółowe warunki i zakres przedmiotu zamówienia zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego) w szczególności w §1.

Termin realizacji zamówienia:

3 tygodnie od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do  02.02.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

02.02.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Warunki udziału w postepowaniu  

Wykonawca winien dysponować:

a)    przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

b)    przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

c)     przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

 

Wymagane dokumenty

Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  kierownik sekcji inwestycji : Krystyna Baran  -
13 43 78  208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

Oferta – Opracowanie przez Wykonawcę  projektu zmienionego istniejącej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania „Remont i przebudowa pomieszczeń na poziomie „0” w segmencie B, A, C, E po byłym bloku operacyjnym oraz OIOM wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Oddział Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”

EZ/214/08/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – wzór wykazu osób

…………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy
Wzór umowy
Załącznik nr 3 wzór wykazu osób
wzór umowy 28.01.2016 roku
wybór najkorzystniejszej oferty