Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa 1 sztuki rejestratora rozmów FonTel L4 NET

Numer: EZ/214/14/2016

Data składania ofert: 2016-02-08

Data otwarcia ofert: 2016-02-08

nr sprawy EZ/214/14/2016                                                                                            Krosno, dnia 28.01.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

dostawÄ™ 1 sztuki  rejestratora rozmów FonTel L4 NET

Przedmiot zamówienia:

dostawa 1 sztuki  rejestratora rozmów FonTel L4 NET

 

Termin realizacji zamówienia:

7 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275 lub za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres  sezam.szpital@krosno.med.pl

Termin zÅ‚ożenia oferty do  08.02.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

08.02.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  kierownik dziaÅ‚u technicznego – BartÅ‚omiej Prajsnar  - 13 43 78  319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

lub za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres

sezam.szpital@krosno.med.pl

z dopiskiem:

Oferta – DostawÄ™ 1 sztuki  rejestratora rozmów FonTel L4 NET

EZ/214/14/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – wzór umowy

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 

 

 

 

 

 

Zamawiajacy zmienia termin skÅ‚adania i otwarcia  ofert na dzieÅ„ 8.02.2016 roku godziny pozostaja bez zmian.

 


 Załączniki:
Wzór umowy
Formularz ofertowy
odpowiedzi na zapytania