Zamówienie publiczne - szczegóły

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i źródeł światła

Numer: EZ/214/19/2016

Data składania ofert: 2016-02-12

Data otwarcia ofert: 2016-02-12

nr sprawy EZ/214/19/2016                                                                                            Krosno, dnia 4.02.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                                        email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

sukcesywną dostawę materiałów budowlanych i źródeł światła

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i źródeł światła przez okres 12 miesięcy

 

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od podpisania umowy  

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno 

Termin złożenia oferty do  12.02.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

12.02.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 a  i 3b do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Bartłomiej Prajsnar   – 13 43 78 319  ( źródła światła) i Marian Penar   13 43 78 2013( materiały budowlane

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

„Oferta – Sukcesywna dostawa materiałów budowlanych i źródeł światłą przez okres 12 miesięcy

EZ/214/19/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2a i 2b – formularz asortymentowo cenowy

Załącznik nr 3a 3 b – wzór umowy 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
zał.1
zał.2a
zał.2b
zał.3a
zał.3b
wzór umowy zał. 3a 08 02 2016
wzór umowy zał. 3b - 08 02 2016
Wyjaśnienia
Wyjaśnienia3
wybór ofert