Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostarczenie 1 sztuki używanego ambulansu typu B/C zgodnie z opisem w załączniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

Numer: EZ/214/18/2016

Data składania ofert: 2016-02-22

Data otwarcia ofert: 2016-02-22

 

nr sprawy EZ/214/18/2016                                                                                            Krosno, dnia 09.02.2016 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na dostarczenie 1 sztuki używanego ambulansu typu B/C

Przedmiot zamówienia:

dostarczenie 1 sztuki używanego ambulansu typu B/C  zgodnie z opisem w zaÅ‚Ä…czniku nr 2 do Zapytania Ofertowego

Termin realizacji zamówienia:

7 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275 lub za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres  sezam.szpital@krosno.med.pl

Termin zÅ‚ożenia oferty do  22. 02.2016 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

22. 02.2016 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Wymagane dokumenty, które należy doÅ‚Ä…czyć od oferty

a)       Deklaracje zgodnoÅ›ci oferowanego ambulansu z polskÄ… normÄ… zharmonizowanÄ… PN-EN 1789 typ ambulansu B/C (lub normy równoważnej),

b)       WyciÄ…g ze Å›wiadectwa homologacji wydanego dla tego pojazdu po uwzglÄ™dnieniu jego zabudowy (skompletowaniu) wymaganego do jego rejestracji w wydziale komunikacji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

c)       Opisy zaoferowanego produktu, w szczególnoÅ›ci w formie aktualnych katalogów (dopuszcza siÄ™ poszczególne karty katalogowe) lub/i materiaÅ‚ów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsÅ‚ugi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.

d)       Dokument potwierdzajÄ…cy speÅ‚nienie przez oferowany ambulans wymagaÅ„ normy czystoÅ›ci spalin, co najmniej EURO 4

e)       Kopia ważnych badaÅ„ technicznych

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  kierownik sekcji transportu  Wojciech Wojnar -
13 43 78  571

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Daniel Nowak telefon 13 43 78 497

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

lub za pomocÄ… poczty elektronicznej na adres

sezam.szpital@krosno.med.pl

z dopiskiem:

Oferta – Dostarczenie 1 sztuki używanego ambulansu typu B/C

EZ/214/18/2016” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia  

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Formularz ofertowy,
Wzór umowy
załącznik nr 2
Wyjaśnienia
Uniewaznienie