Zamówienie publiczne - szczegóły

Prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, obsługa lokat oraz przyjmowanie wpław i wypłat gotówki

Numer: EZ/214/21/2016

Data składania ofert: 2016-02-22

Data otwarcia ofert: 2016-02-22

Krosno, dnia 9 lutego 2016 roku

   (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                             

Znak sprawy EZ/214/21/2016

                                                                                              www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

1. Przedmiot zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, obsługa lokat oraz przyjmowanie wpłat i wypłat gotówki.

 

Kryteria do spełnienia przez Wykonawcę:

1.      Opłata za prowadzenie rachunku „0” zł

2.      Opłata za przelew „0” zł

3.      Opłata za weryfikację podpisów „0” zł

4.      Możliwość wpłaty gotówki na terenie miasta Krosna lub odbiór z kasy szpitala – 0 zł

5.      Waluta  rachunku –PLN

6.      Oprocentowanie  środków  na rachunku podstawowego w stosunku rocznym z miesięczną kapitalizacją odsetek

7.      W ramach rachunku możliwość zakładania lokat terminowych z kapitalizacją odsetek po likwidacji  lokaty ( lokaty od 3 dni-1 miesiąca lub dłuższych), od przenoszenia środków na lokaty wykonawca nie pobiera opłat  od zamawiającego

8.      Prowadzenie subkont w ramach danego  rachunku bankowego ( rachunki pomocnicze) – 0 zł

9.      Udostępnienie  systemu  elektronicznej obsługi  bankowej – 0 zł

10.  Realizacja poleceń przelewów w formie elektronicznej i papierowej – 0 zł

11.  Bezpłatne przekazywanie  wyciągów bankowych w formie elektronicznej 1 raz w miesiącu – 0 zł

 

 

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty następujących dokumentów:

·         zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem (art. 36 i art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe - t.j. z 2002 r. Dz.U. Nr 72, poz. 665 ze zm.)

·         aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·          aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·          aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

2.Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: umowa na okres 36 miesięcy – Wykonawca do oferty dołączy własny wzór umowy na obsługę konta bankowego Zamawiającego (uwzględniający istotne postanowienia umowy, o których mowa w pkt 1 – przedmiot zamówienia)

3.Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57

4.Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 22 lutego 2016 r. do godz. 10:00

5.Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

22 lutego 2016 . roku  godz. 10:10

 

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103

 

6.Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Oprocentowanie rachunku podstawowego – 100 %

 

7.Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Małgorzata Sobolewska – Główny Księgowy - 13 43 78 336

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Joanna Mendocha - tel. 13 4378 216

8.Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem : 

obsługa rachunku bankowego Zamawiającego

 

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

 

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................

2.    Adres siedziby ......................................................................................................................

3.    NIP .......................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ............................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego ..............................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto          

(słownie złotych...................................................................................................................... )

2)    podatek VAT    

(słownie złotych...................................................................................................................... )

3)    cenę brutto        

(słownie złotych ..................................................................................................................... )

 

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia ..........................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Okres związania ofertą: ........................................................................................................

5.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna 30 dni od terminu składania ofert

 

 

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

 

 

 

Załączniki

 Załącznik nr 1 – wzór oferty

 

 


 Załączniki:
zał. nr 1 - formularz oferty
wyjaśnienia na zapytania część 1
wyjasnienia na zapytania część 2
wybór